یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست د

نام های ایرانی لیست د

دادمهر : عدالت دوست، نام استاندار پارسی طبرستان

دارا : مالدار، ثروتمند، از نامهای خداوند

داراب : نام پسر بهمن پادشاه کیانی

داریا : دارنده، از نامهایی که در اوستا آمده‌است

داریوش : نگهبان نیکی - فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی

دانوش : از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده‌ است

دامون : نام اصیل ایرانی - جایی که هرگز آفتاب ندیده انبوه از جنگل

داور : حاکم عادل، قاضی

دایا : طلایِ ناب، طلای سرخ

دایان : ماما، نامی کردی

دایانا : سرزنده، شاداب، پر انرژی (نام ترکمنی)

دریا : بحر، نام فرزند علاءالدین عماد شاه

دل‌آرا : محبوب و معشوق

دل آویز : دلچسب، دلکش، آویزه دل

دلارام : مایه آرامش دل - معشوقه بهرام گور

دل‌انگیز : گوارا، مطلوب

دلبر : برنده دل، یار و معشوق

دلبند : عزیز و گرامی

دلربا : رباینده دل، محبوب

دلشاد : شادمان و خوشحال

دلکش : جذب کننده دل، دلربا، دلپذیر

دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است

دلنواز : مهربان، مشفق

دلاور : شجاع، جنگجو، دلیر، بی باک

دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب، دور از اسب پادشاه

دنیا : عالم و گیتی

دیااکو : اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد

دیانا : الهه ماه و شکار در اساطیر روم باستان

دیانوش : دزد دریائی در داستان وامق و عذر

دیبا : پارچه ابریشمی رنگی، روی زیب

دیبا دخت : دختر زیبا، دختری همچون پرنیان