یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ر

نام های ایرانی لیست ر

رابو : نام گلی بهاری - نامی کردی است.

رابین : مشاور، معتمد - نامی پسر کردی است. این نام از اسم رابینو سفیر قبلی کرمانشاهان گرفته شده وی سالیان دراز رئیس بانک شاهنشاهی ایران (بانک انگلیس) در سالهای (۱۹۱۲–۱۹۰۶ م) تهران بود.

راد : فرزانه، دلیر، کامل، دانا

رادبانو : بانوی بخشنده و جوانمرد

رادمان (رادمن) : نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی

رازبان : راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسی دری

راژانه : رازیانه - نامی کردی برای دختران

راسا : هموارو صاف - نامی کردی

راسپینا : پائیز، لغت زند و پازند

راشین : سبز و خرم - نامی کردی برای دختران

رامتین : آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان

رامش : فراغت، آسودگی، راحتی، نام هیربد زردشتی

رامشگر : خواننده و نوازنده، خنیاگر

رامونا : نگهبان عاقل

رامیار : کسی که ایزد رام (شادمانی) یاور اوست - چوپان و گوسفند چران

رامیلا : خدای بزرگ، نامی آشوری است

رامین : معشوقه ویس، نام یکی از سرداران ایران

راویار : شکارچی - نامی کردی

راحیل : کوچ کننده - مسافر - نام مادر حضرت یوسف - نامی عبری

رایان : نام پارسی به معنای «اندیشمند» از واژه اوستایی (Raonat / رینت)

رایحه : بوی خوش

رحمان : بخشنده، سخاوتمند نامی عربی پسرانه

رخپاک : دارای چهره پاک

رخسار : چهره، سیما

رخشانه : منسوب به رخش

رخشنده : تابان، کنایه از خورشید است

رز : نام گل

رزمیار : رزمنده، مبارز

رزیتا : مانند گل رز

رژینا : ملکه (نامی انگلیسی)

رستم : تنومند و قوی اندام، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه

رکسانا : نورانی، روشن

روبینا : یاقوت سرخ

رودابه : فرزند تابان، زن پسرزا، نام قلعه‌ای در غرب ایران

روژان : خورشید، روز، نام کردی، دختر

روژانو : روز نو، نام کردی، دختر

روژین : مانند روز، مانند خورشید نامی دخترانه کردی

روژینا : مانند روز - نامی کردی

رونیا : چهره‌ای که ما را به یاد نیاکان می‌اندازد - اصیل زاده

روزبه : خوشبخت، بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی

روجا : درخشان‌ترین ستاره شب، آخرین ستاره که تا سپیده صبح می‌درخشد. نام دختر و از نام‌های مازندرانی

روشنک : مشعل دار، همچنین نام دارویی گیاهی است

روناک : روشن

روماک : صادق، منظم، صاف و تمیز، محکم، نام پسر و از نام‌های مازندرانی

رؤیا : خواب شیرین و خوش

رویین : پسر پیران ویسه

رهام : به معنای پرنده شکست ناپذیر رُهام پسر گودرز و نوه کشواد، از سرداران بهرام‌گور در جنگ با خاقان چین، از پهلوانان ایران در شاهنامه که در جنگهای رستم شرکت می‌کرد و از دوران کیکاووس تا اوائل پادشاهی لهراسب نام او در شاهنامه می‌آید.

رهی : راهی شده، روان، مسافر

ریبار : رهگذر، نامی کردی

ریحانه : بوی خوش

ریونیز : نام داماد طوس و پسر کوچک کاوس