یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ل

نام های ایرانی لیست ل

لادن : گلی به رنگهای زرد و نارنجی (اسم لاتینی)

لاله : گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی است

لاله رخ: کسی که روی همچون لاله دارد

لاله دخت : دختر لاله

لبخند : تبسم

لقاء : چهره، سیم

لومانا : نام محلی در کردستان، نامی کردی برای دختران

لهراسب : دارای اسب تندرو، از پادشاهای کیانی و پدر گشتاسب

لیانا : روشن

لیدا : محبوب همه (اسم یونانی)

لیندا : دختر زیبا

لیلا : معانی پارسی این نام عبارت است از: باقیمانده و ته ماندهٔ شراب در جام و شروع حالت مستی. عشق (گمشده‌ای در تاریکی)

لیو : خورشید

لیوسا : مانند خورشید، زیبا (لیو: خورشید، سا: مثل، مانند)

لیموآ : دختر لیمو. افسانه‌ای در رابطه با زاده شدن دختری از برکت لیمو یا از میان درخت لیمو