یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست م

نام های ایرانی لیست م

ماتان : سفید و زیبا - نامی ترکی برای دختران، نام دختر اردشیر

مارال : آهو، غزال، زیبا - نامی ترکی برای دختران

ماری : کبک ماده، نامی کردی

مازار : یکی از سرداران مادی کوروش

مازیار : اورا مزدایار - پسر قارون فرمانروای طبرستان

مازستا : خوب، بهتر، بهترین (نام پسر داریوش اول)

مانلی : اسم دختر- جاویدان - در گویش محلی مازندران به معنی برابم بمان

ماکان : شجاعت - نامی دیلمی برای پسران

ماردین : نام کردی، پسر

مامک : مادر کوچک و مهربان

مالک : صاحب - بزرگ، مالک، نام فرمانده کوروش کبیر بود که بر روی فرمانده گان بیشتر است

مونا : عاقل

مبینا : روشنایی

مانا : ماندگار، جاودان، از نام‌های خداوند، پارسی بن مضارع ماندن (مان) + ا

ماننا : نام یکی از اقوام باستانی آذربایجان - نامی ترکی برای دختران

ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کوروش هخامنشی

مانوش : کوهی که منوچهر در بالای آن متولد شده‌ است

مانی : پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

مانیا : خسته شده، نامی کردی

ماهان : منسوب به ماه

ماهاندخت : دختر ماهان

ماه برزین : یکی از بزرگان دولت ساسانیان

ماه جهان : زیبای جهان

ماهچهر : زیبا رو، قشنگ

ماهدخت : دختر ماه

ماهرخ : آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

ماهزاد : زاده ماه

ماهنی : آهنگ، ترانه - نامی ترکی برای دختران

مایسا : مثل مادر

محدثه : سخنگو - نامی عربی برای دختران

مدیحه : مدح و ستایش - نامی عربی برای دختران

مذگان : فروتنی، برگرفته از سپندارمذ و اسفندگان. نشاندهندهٔ عشق مادری

مردآویز : جنگنده و دلاور

مرجان : گیاهی دریایی

مرداس : مرد آسمانی - نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد

مرزبان : مرزدار - مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامه

مرمر : از سنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است، سنگ مرمر

مریم : نام مادر عیسی

مزدا : دانای بزرگ، پروردگار

مزدک : خردمند کوچک - مردی که در زمان ساسانیان ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

مژده : نوید، بشارت

مژان : غنچه گل نرگس

مژگان : مژه‌ها

مستان : شادان، شادمان

مستانه : خوشحال، مانند مست

مسیح : لقب عیسی، به معنی مسح شده، نامی برای پسران

مسیحا : انسان رهائی بخش، روح قدسی، مرد آسمانی، پسر هادی

مشکاندخت : دختر خوشبو

مشکناز : مشک ناز دار

مشکین دخت : دختر مشک آلود و معطر

مشیا : نام نخستین مرد در اوستا

ملورین : مروارید سیاه به زبان بلوچی نامی برای دختران

ملورینا : مروارید در صدف در زبان سیستانی نامی برای دختران

منیژه : پاک و سفید روی - نام دختر افراسیاب

منوچهر : کسی که چهره بهشتی دارد - از پادشاهان پیشدادی

مهان : منسوب به ماه است

مهبانو : بانوی بزرگ، بانوی همچون ماه

مهبُد : کنایه از زیباتر از ماه، نام یکی از وزیران انوشیروان ساسانی، پسوند «بُد» به معنای صاحب یا حافظ

مه داد : از فرماندهان نظامی پارسیان و یکی از نامهای دوران هخامنشی

مهتاب : ماه تابان، ماه تابناک

مهدیار : مهدی+یار = یار حضرت مهدی، مه+دیار= زیباروی سرزمین، مهد+یار=دوستدار میهن

مهدیس : ماهرو، زیبا، خوشگل

مه جبین : آنکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

مه دخت : ماه دخت، دختر ماه

مهر آذر : یکی از موبدان پارس در زمان انوشیروان - خورشید آذر

مهر آرا : آرایش دهنده مهر، مهر آرا - نام یزدگرد

مهر آسا : همچون خورشید زیبا روی

مهر آفاق : خورشید افقه

مهر آفرین : عشق آفرین، آفریننده عشق

مهر آیین : دارای آیین و کیش خورشید

مهرآب : کسی که فروغ خورشید دارد - نام جد مادری رستم

مهرداد : داده خورشید

مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت

مهرام : رام شده ماه

مهران : به معنی منسوب به مهر (خورشید) است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

مهراد : (مِه = مِهتر) + (راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگتر

مهراندخت : دختر مهر و محبت

مهراندیش : دارای اندیشه با مهر و محبت

مهرانفر : شکوه

مهرانگیز : ایجاد کننده مهر و محبت و عشق

مهراوه : مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت): الهه خورشید

مهرپویا : پوینده مهر

مهرداد : داده خورشید - نام چند تن از پادشاهان اشکانی

مهر دخت : دختر آفتاب

مهرزاده : زاده خورشید، زیبا روی

مهرسانا : مانند خورشید، زیبا روی، درخشان

مهرناز : ناز خورشید

مهرنوش : خورشید جاویدان - یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد

مهرنکار : آرایش دهنده خورشید

مهرنیا : ازنژاد مهر

مهروز : آنکه روزی چون خورشید دارد

مهری : منسوب به مهر، منسوب به خورشید

مهریار : دوست خورشید

مهسا : مانند ماه زیبا روی

مهستی : ماه هستی، ماه روزگار، گرانبهاترین

مه سیما : آنکه صورتی چون ماه دارد

مهشاد : ماه شادمان

مهشید : پرتو ماه

مهنام : آنکه نامش چون ماه است

مهناز : نازماه

مهنوش : ماه همیشگی، جاودان

مهوش : مانند ماه

مهیار : فرمانده‌ای دوران هخامنشیان، نام پهلوانی در شاهنامه

مهین : ماه زیبا رو

مهین دخت : دختر بزرگ

میتا : دوست، نامی کردی برای پسران

میترا : دوستی و محبت و مهر. نام همسر رامسس دوم (فراعنه مصر)

میخک : گلی زیبا به رنگهای قرمز، سفید، صورتی و زرد

میشا : گل همیشه بهار، نامی کردی برای پسران

میلاد : دانش آموز، شاگرد - نامی کردی

مینا : گلی کوچک و زینتی، گردنبند

مینا دخت : دختر مینا

مینو : بهشت، جنت

مینودخت : دختر بهشت، دختر پاک

مینوسا : مانند بهشت

مینو فر : دارای شکوه بهشتی

معین : یاری رسان، کمک کننده

مرسانا : هدیه خداوند

مرصاد: گذرگاه، کمینگاه اسمی پسرانه