یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست و

نام های ایرانی لیست و

وارلی : ثروتمند، دارا - دارنده- صفت و نامی ترکی

واحد : یگانه، یکتا، بی همتا

وامق : دوست دارنده، عاشق - عاشق عذر

وانیا : هدیه با شکوه خداوند

ورجاوند : ارجمند - به اعتقاد زردشتیان کسی که درآخر زمان ایران را آباد می‌کند

وریا : بیدار، آگاه - نامی محبوب برای پسران در میان کردها

وشمگیر : شکارچی بلدرچین - نامی دیلمی برای پسران

وهرز : نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان

وهسودان : نیک آسوده و آرام - عنوان یکی از سلاطین آذربایجان

ویدا : آموزنده و تعلیم دهنده

ویس : نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین

ویستا : دانش و فرهنگ

ویشتاسب : صاحب اسبان فراوان

ویگن : جهش و پرش - نامی ارمنی برای پسران

ونداد : امید، آرزو، نام سردار ایرانی، بشارت پیروزی

ونوشه : بنفشه به زبان مازندرانی

وجیهه : زیبا، خوشگل، نامی ایرانی

ویانا : نام دختران کردی (عاشق و دلدار) و اوستایی (فرزانگی و فرهیختگی و دانایی)

ویشکا : نام روستایی در نزدیکی رشت