یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست گ

نام های ایرانی لیست گ

گابان : یکی از یاران کرد پیامبر اسلام (ص) که به استقبال اسلام رفت

گئومات : نام موبدی بلندپایه در زمان پادشاهی کمبوجیه، پسر کورش بزرگ

گرد آفرید : پهلوان زاده شده

گردان : پهلوانان، یلان

گرشا : به روایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است

گرشاسب : صاحب اسب لاغر، پهلوان ایرانی و جد رستم

گرشین : شعله آبی، نامی کردی برای دختران

گرگین : منسوب به گرگ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو

گزل : زیبا، نامی ترکمنی است

گشتاسب : صاحب اسب رمنده، پدر داریوش هخامنشی

گشسب : دارنده اسب نر

گشسب بانو : دختر رستم و زن گیو

گل : گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند

گل آذین : حالت قرار گرفتن گل‌ها روی شاخه

گل‌آرا : آراینده گل

گلاره : نور چشم، نامی کردی

گلاریس : موی بافته شده کردی

گلارین : پاک، زلال (کردی)

گلاویژ : ستارهٔ شباهنگ، نام کردی، دختر

گل افروز : فروزنده گل

گلاله : دسته گل

گل‌اندام : آنکه اندامش مانند گل است

گلاویز : گیاهی برای زینت گل

گلباد : داری بوی گل

گلبار : پرگل، گل افشان

گلبام : گلبانگ

گلبان : نگهدارنده گل

گلبانو : بانوی چون گل

گلبرگ : هر یک از برگهای یک گل، مثل برگ گل

گلبو : معطر، خوشبو

گلبهار : مثل گل بهاری

گلبیز : گل افشان

گلپاره : تکه گل، پاره‌ای از گل

گلپر : برگ گل، پر گل

گلپری : پری همچون گل

گلپوش : پر از گل، پوشیده از گل

گل پونه : کسی که چهره اش به لطافت گل است

گلچین : باغبان، عاشق گل، کسی که گل می‌چیند

گلچهر : به زیبایی گل، شبیه گل

گلدخت : دختر گل

گلدیس : به رنگ گل، مانند گل

گلربا : رباینده گل

گلرخ : بسیار زیبا همچون گل

گلرنگ : به رنگ گل، شرابی رنگ

گلرو : زیبا و سرخ رو

گلشن : گلزار و گلستان

گلریز : ریزنده گل

گلزاد : زائیده گل

گلزار : گلستان، جای پرگل

گلسا : مثل گل

گلشید : درخشان چون گل

گلشیفته : شیفتهٔ گل

گلنار : گل انار، شکوفه انار

گلناز : کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است

گلنسا : گل بانو، خانم گل

گلنواز : نوازش شده گل

گلنوش : شیرین مثل گل

گلی : مانند گل، قرمز رنگ

گودرز : از پهلوانان عهد کاوس و کیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی

گوماتو : انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد

گهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر است

گوهر ناز : کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست

گیتی : دنیا، جهان، عالم

گیسو : موی بلند زنان

گیلدا : طلا (اسپانیایی)، دختری از تبار گیلک، بخند (به زبان ترکی)

گیلزاد : زادهٔ گیلان

گیو : پهلوان نامی شاهنامه و پدر بیژن