کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در خواب مراد و آرزو و هدف است. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام و مطیع او است و به سهولت فرمان می برد، زندگی به کام وی خواهد بود ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. اگر نتوانست اسب را رام کند، رشته کارها از دستش خارج می شود.

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق بیننده خواب است. اگر خواب ببینید که اسب قهوه ای خوشرنگی را سوار شده اید، در زندگی ثبات اخلاق خواهید داشت. اگر اسب سفید و قهوه ای بود، نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند.

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

اگر کسی خواب ببیند سوار اسب قهوه ای روشن شده، در زندگی امور چنان به کام وی خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتواند عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکر او را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد بیننده این خواب خواهد بود خصوصا اگر اسب وی مطیع و رام او باشد

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید. پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.

تعبیر خواب اسب سیاه

سواری بر اسب سیاه، نشانه این است که با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید که سوار اسبی سياه هستید ، علاوه بر اینکه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه، متوسل به فريت و نيرنگ می شويد و دست به كاری خطا مي زنيد.

تعبیر خواب اسب قرمز

سوار شدن بر اسب سرخ مایل به زرد، نشانه دینداری بیننده خواب است. و اگر خواب ببینید که اسب شما کاملا سرخ است، با نشاط و خوش گذران خواهید بود.
اگر زنی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخ شده، او در زندگی خود، شادی بسیاری را تجربه خواهد کرد و اخلاق سرزنده و پر نشاطی دارد. اما اگر مردی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخی شده، احتمال دارد که علاوه بر خوش گذرانی، آدمی پرخاشگرو ستیزه جو نیز باشد.

تعبیر خواب اسب زرد

اگر کسی خواب ببیند که بر اسب زردی سوار شده است، به بیماری گذرایی دچار خواهد شد و بهبود خواهد یافت انشالله.

تعبیر خواب اسب ابلق (دو رنگ سیاه و سفید)

اگر خواب ببینید بر اسب دو رنگی سواری می کنید که سیاه و سفید است، در زندگی تلون مزاج خواهید داشت و گاهی بسیار خوش اخلاق و آرام خواهید بود و گاهی بد اخلاق و عصبانی خواهید شد و نمی توانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است. اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.

اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکمفرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.

اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.

اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد. اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید. اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.

سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است. سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند. اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد. داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است. نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

تعبیر خواب زایمان اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.

تعبیر خواب حمله اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد. اگر اسب لگد محکمی به شما بزند، احتمال بیماری و ناراحتی در زندگی خواهد بود و بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

تعبیر خواب اسب مرده

اگر کسی خواب ببیند که اسب او مرد، نا امیدی به زندگی وی خواهد رسید. اگر خواب ببینید که اسب شما زخمی است و به زودی خواهد مرد، به دوستان شما در زندگی سختی و مشقت خواهد رسید.

تعبیر خواب دم اسب

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. معبران به طور کلی دم اسب را به خدمت گزاران تعبیر می کنند.

تعبیر خواب زین اسب

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

176 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

علی

علی :
سلام خسته نباشید .درخواب دیدم سوار یک اسب هستم و دختری که دوستش دارم هم در ان دشت بود همراه پدرش اسب سواری میکرد دست من ی بچه بود دختر امد به من گفت بچه رو بده به من برم بدم به بابام بیام رفت بجه رو داد وبرگشت باهم رفتیم پشت یک ابشار و معاشقه کردیم

پاسخ
لینک۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۶:۱۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما در موقعیت بالا و جایگاه قدرت قرار دارید و به آرزوهایتان می رسید. دختری که دوستش دارید و پدرش هم در شرایطی مشابه شما هستند. شما هدف و پروژه ای در دست دارید که آن را به درخواست عشقتان به پدرش واگذار می کنید یا برای معرفی این پروژه پدر او را در جریان کارهایتان قرار می دهید و او شما را تایید می کند. شما همه احساسات منفی را رها می کنید و عشقتان را به هم ابراز خواهید کرد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۸:۵۷
علی

علی : سلام خسته نباشید .درخواب دیدم سوار یک اسب هستم و دختری که دوستش دارم هم در ان دشت بود همراه پدرش اسب سواری میکرد دست من ی بچه بود دختر امد به من گفت بچه رو بده به من برم بدم به بابام بیام رفت بجه رو داد وبرگشت باهم رفتیم پشت یک ابشار و معاشقه کردیم

پاسخ
لینک۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۶:۰۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب :
سلام. طبق قوانین سایت که شما آن را هنگام ثبت نام در سایت اخیرا مشاهده فرمودید، و به علت کثرت و ازدیاد کاربران عزیز و حجم بسیار بالای تعابیری که فرستاده می شود، هر کاربر فقط مجاز به ثبت یک خواب در 24 ساعت است. در صفحه پرداخت قسمتی که که تیک می زنید قوانین رو قبول دارم بالای اون قسمت قوانین نوشته شده. و یک خواب شما امروز تعبیر شد. لطفا مجددا خواب خود را فردا ارسال کنید . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۷:۱۱
Diyar

Diyar : سلام خسته نباشید خانم هراتی زن داداشم خواب دیده ک تو مراسم پدرش یا پدربزرگش بوده پدرش از دنیا رفته ولی پدربزرگش زنده است .توی خواب انگارکه دوتاشون توی مراسم بودن .غذای مراسم عزاداری گوشت اسب بوده تعبیراین خواب چیه

پاسخ
لینک۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳:۳۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. دوست خوبم خوابتان را 6 بار ثبت کرده اید و من مجبور شدم 5 بار از سایت حذفشان کنم. لطفا هنگام ثبت خواب عجله نکنید و تند تند روی ثبت کلیک نکنید. سرعت نت شما کم است و نمی بینید که خوابتان ثبت شده . روحشان شاد. دوست شما معتقد است که چیزی که به ایشان نیرو و تحمل و قدرت روی پا ایستادن و مقاوم بودن و سربلندی بخشیده، حمایت همه جانبه ی پدر ایشان از ایشان است. پدر او روحش آزاد و زنده است و به همه امور زندگی او آگاهی دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۱:۰۰
Fatemeh

Fatemeh : سلام روز جمعه تون بخیر وشادی.دیروزبعدازظهر خواب دیدم ک نامزدم تو یه جمعی ک بودیم بهم یه هدیه داد مثل سوییچ ماشین،اما اون چیزی ک درواقع ازش هدیه گرفتم یه اسب سفید بود.ک من از دیدنش خوشحال شدم.بعد دوتایی هرکدوم سوار اسبامون شدیم و هم مسیر و همصحبت هم شدیم.تا یع جایی رفتیم ک من یه کم دورتر یه تک درخت سبز دیدم و پرشاخ و برگ ک بهش پیشنهاد دادم بریم زیر اون درخت ک از خواب بیدار شدم.تو خوابم اون چیزی ک خیلی ب چشم می اومد روشنایی خاص اون محیط بود یعنی همه چیز ب شدت نورانی بودن انگار. درضمن من مجردم و نامزدمو تو خواب نمیشناختم چهره واضحی ازش ندیدم .ممنون

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۸:۵۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما بسیار خوشبخت خواهید شد و گشایش کار می یابید. به زندگی ای میرسید که خودتان کنترل همه چیز را بدست می گیرید و به هر چه که بخواهید خواهید رسید. همه حسرت شما را خواهند خورد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۳:۵۲
Mehrsa

Mehrsa : سلام وقت شما بخیر , خواب دیدم یه جایی هستم که یه گله اسب با سرعت به طرفم میان یه نفر پیشم بود اون فرار کرد من میترسیدم که بهم حمله کنن اما هیچی بهم نشد و بهم نخوردن

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما ممکن است به خاطر احساس آزادی شما و نبود مسئولیت و وظیفه در زندگیتان، مدتی سردرگمی را احساس کنید و یا اینکه احساسات شما غیر قابل کنترل شده و نمی توانید روی فکرتان درست تمرکز کنید ولی به هر جهت اجازه نمی دهید که تنبلی یا عدم تمرکز زندگی تان را خراب کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۴:۵۳
Fofo

Fofo : سلام خسته نباشید مادرم خواب دیده که من یه اسب قهوه ای مایل به قرمز دارم که با پدرم مشغول تمیز کردنش هستیم و منتظریم مشتری بیاد بفروشم.اسب زیبایی بوده.فقط همینو دیده دیگه بعدش چی شده ندیده

پاسخ
لینک۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۸:۲۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما اخلاقتان خوب است و می توانید زندگی با ثباتی برای خودتان بسازید و احساساتی و پر شور هستید و سعی می کنید رفتارتان خوب باشد تا بعدا بتوانید با کسی ازدواج خوبی داشته باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۸:۵۸
haniyeh

haniyeh : سلام . وقتتون بخیر
خواب دیدم با دو تا از دوستان قدیمی رفتیم حرم امام رضا علیه السلام و داخل حرم یه جایی بود که یک اسب سفید رو اونجا قرار داده بودند دوستانم گفتند این اسب حضرت عباسه رفتند جلو صورتشونو انداختند روی اسب شروع به گریه و دعا کردند ولی من جلو نرفتم و فقط وایسادم از دور تماشا کردم . قبل از اذان صبح این خواب رو دیدم. ببخشید میشه لطفا تعبیرش رو بفرمایید؟ ممنون از لطفتون.

پاسخ
لینک۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۵:۳۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. وقت شمام خوش. شما و دوستانتان کار خیری انجام میدهید که برایتان ثواب زیارت امام رضا ع را می نویسند و دوستانتان برای رسیدن به حوائجشان به حضرت عباس ع متوسل می شوند و از او می خواهند که برای خوشبختی شان به درگاه خداوند دعا کند. اما شما مثل دوستانتان سریعا به خواسته هایتان نخواهید رسید و شاهد خواهید بود که دوستانتان با توسل به حضرت عباس ع که سریع الاجابه هستند، چطور زود حاجاتشان را می گیرند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۹:۱۵
Maryam

Maryam : سلام خانم هراتی عزیزم.من خواب دیدم که تو دشت بودم کنارش یه اسطبل بود که جایگاه نشستن ادما هم داشت .اونجا شوهرم رو دیدم که خیلی جوانتر از الان شده بود و خیلی هم خوشحال و خندان شاید یه جوان ۲۵ تا ۳۰.اونجا چن تا اسب هم بود یادم نیست مال شوهرم بود یا مال هردوتامون.به من توجهی نداشت و در عوض به یه خانم جوانی که باریک اندام بود وشاید حدود۲۰ ۲۵ سن داشت حرف میزد روی جایگاه ها .اون زن یه بچه هم داشت انگار.من کنار اسبها بودم دیدم دوتا پسرخاله و شوهرخالم هم از راه اومدن و سرک کشیدن ببینن شوهر من چه شکلیه.کنار ستون مابین سقف و دشت بابام هم ایستاده بود و اونارو نگاه میکرد .اونا سرک کشیدن رفتن .منم اومدم برم ولی دلم یه جوری بود.بعدش احساس کردم فرداشده و من از اون خانم در حالیکه اسب رو تو دشت تعلیم میداد پرسیدم دیروز شوهرم با شما وقتشو گذروند متظورم کل شب وروز بود و اون گفت آره . و به خودم گفتم پس شوهرم احتمالا اونو خیلی دوست داره و یه ذره از بی مهری و خیانت شوهرم دلم گرفت.البته اون خانم انگار یه چیز طبیعی براش اتفاق افتاده کاملا عادی بود .ممنون میشم که با توجه به زندگیم برام تعبیر بفرمایید شاید در تصمیم گیری جداییم پیامی داته باشد.

پاسخ
لینک۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳:۵۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شوهر شما از خودش خامی و بی تجربگی نشان می دهد و با احساساتش صاف و صادق نیست. همسرتان به فکر جمع کردن مال و راه اندازی یک کار جدید است - آن خانم ثروتی است که او به آن فکر می کند. شما آرزوهای خودتان را دارید و او هم آرزوهای خودش را و فامیل می خواهند از کارتان سر در بیاورند و پدرتان مراقب و محافظ شماست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۱:۵۹
مریم

مریم : سلام خانم هراتی..من امروز صبح خواب دیدم در کوچه خونمون راه میرم و یه برف زیبا با دانه درشت شروع به باریدن گرفت و بعد رفتم خونه ....خونه مامان بزرگم اینا یه باغ کنار خونشون دارن که از قدیم وقف امام حسین بوده و متولیش بابا بزرگم بوده ..حالا نمیدونم خونه خودمون بود یا مامان بزرگم یه دفعه دری که به این باغ باز میشه باز کردم و همینجوری داشت برف قشنگی میومد یه دفعه تو باغ رود خانه ایی باز شد آب زلال و زیبا داشت میومد یه دفعه یه اسب سفید قشنگ رویایی با یال های سفید پر و خیلی بزرگ اومد طرفم....ابرهای خیلی قشنگ و سفید تو آسمون اومد ...اصلا یه صحنه زیبای رویایییی شد این باغ....که خاستم عکسشو بگیرم که بیدار شدم..میشه تعبیرش بگید

پاسخ
لینک۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۴۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. ثروت و موفقیت زیادی به زندگی شما راه می یابد. به برکت دعای امام حسین ع برای شما که ازسالیان قبل همه متوسل به ایشان می شده اید که برایتان دعا کنند، خوشبختی و موفقیت بسیار بسیار بزرگ و آرمانها و هدف های بسیار بالایی به زندگی تان می آید که شما بسیار خوشبخت خواهید شد. شما پاکدامن هستید و شانس و کامیابی و خلوص و شخصی پاکدامن هم به زندگی تان می آید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۶:۲۰
2020

2020 : سلام روزتون بخیر،
عیدتون هم مبارک باشه، ان شاالله سال خوبی داشته باشید.
خواب دیدم داخل یکی از مجتمع تجاریهای شهرمون هستم و با خواهرم وارد آسانسور شدیم و میخواستم بزنم روی طبقه 15 و با یکی دیگه از خواهرام قرار داشتیم (دقیق نمیدونم 15 بود یا نه اما یادم میاد هر چی می زدم روی یکی از دکمه ها اصلا نمیشد) و من هم زدم روی طبقه 19 (بازم دقیق یادم نیست دقیق 19 بود یا نه اما یادمه دو طبقه بالاتر بود یا 17 یا 18 یا 19) گفتم عیبی نداره 2 طبقه میایم پایین با پله برقی. با خواهرم از آسانسور اومدیم بیرون و داخل طبقات دنبال سرویس بهداشتی میگشتیم توی این طبقه نبود با پله برقی اومدیم پایین و یک محوطه با آبشار توی این طبقه می دیدیم و بعد نمیدونم از پله رفتیم بالا یا اومدیم پایین، اما با خواهرم رفتیم سمت شیشه و یک منظره فوق العاده زیبا و سرسبز پر از درخت و سرسبزی می دیدیم و این منظره توی یکی از خیابانهای شهرمونه و ربطی به این منطقه نداشت و ما خیلی از طبیعت خوشمون اومده بود و داشتیم لذت می بردیم و بین این طبیعت یک کاروانسرای متروکه وجود داشت و ما داشتیم از این زمین حرف میزدیم و حتی بین این محوطه یک اسب قهوه ای روشن می دیدم. بعد یک قسمت از خوابم خواهرم را می دیدم که با یک اسب قهوه ای روشن، افسارش را گرفته بود و داشت اسب را قدم میبرد و همین طوری که قدم می برد اسب را به دیوار کاهگلی میزد و من میگفتم الان بدن اسب زخمی میشه البته یکمی اسب شیطون بود...

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱:۳۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. سال نوی شما هم مبارک. شما می خواهید به همراه خواهرتان در زندگی سریعا پیشرفت کنید و مشکلات زندگی تان خیلی زود حل و فصل شده و شرایط سخت برای شما از بین برود ولی هر کاری می کنید موفق نمی شوید که مشکلاتتان را حل کنید. شما سعی می کنید که ایمانتان را قوی کنید و روحیه تان را بالا ببرید. سعی می کنید مسئولیت پذیر باشید و از دروغ و فریب و خوخواهی ها دوری کنید. سعی می کنید که استقلال داشته باشید و پای حرف و عملتان بایستید. سعی می کنید بر کشمکش های شخصی تان غلبه کنید. شما می خواهید از غم ها رها شوید و به خاطر همین با سختی ها مدارا خواهید کرد و تحمل می کنید تا به هدفتان برسید. چشم انداز بسیار وسیع و امید بخشی نسبت به آینده تان پیدا خواهید کرد و درکتان بسیار بالا می رود و به امنیت خاطر می رسید. بعد از این شما به اهداف قدیمتان فکر خواهید کرد و اینکه همه کارهایتان را خودتان به تنهایی انجام می دادید. خواهرتان با کسی ازدواج خواهد کرد که بسیار خوش اخلاق و ارام است و گاهی برای او از ناراحتی های گذشته اش صحبت خواهد کرد و درددل می کند البته شما با این کار خواهرتان موافق نیستید که از بدبختی های گذشته برای همسر آینده اش بگوید چون اثر منفی روی او می گذارد و باعث استرس و نگرانی او می شود. به هر جهت او زیاد به حرف شما گوش نمی دهد. شاید هم زندگی به کام خواهرتان بسیار رام و خوب و خوش بیاید که همه حسرت او را بخورند ولی باز خواهرتان گاهی از گذشته تلخ خودش خواهد گفت که شما از این کار خوشتان نمی آید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۹:۳۱
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت