کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

490 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

aram

aram : سلام این خواب مال چند سال پیشه. خواب دیدم نگین بیضی قرمز یه انگشتر مردونه داخل دهنمه و اونو داخل دهنم می چرخوندم و لذت می بردم. نگین کمی نرم بود. بعد یه آقای روحانی آشنا روبروم نشسته بود و لبخند میزد. (من که همیشه تو بیداری دنبال خبر از آینده هستم) زود نگینو از دهانم درآوردم و کف دستش گذاشتم و گفتم فلانی میاد(منظورم کسی بود که خیلی دوستش داشتم) اون منقلب شد و رنگ از رخسارش پرید. عمامه سفیدش سیاه شد. حرفی نزد. وقتی داشت می رفت حلقه اون انگشتر نقره رو بهش دادم و گفتم نگین فلانیه و این منم. برام خبرشو بیار. ممنون

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۰:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به خاطر برزگی و شخصیت مردی احساس افتخار و شادی کرده اید و به خودتان می بالیده اید که او را در زندگی دارید و همه اش حرف او در دهان شماست. ولی قرار نبوده به او برسید. آن شخص از زندگی تان رفته است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۶:۱۱
aram

aram : نگین انگشترم که در واقعیت هم داشتم سبز کمرنگ و حلقش نقره بود

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۷:۴۱
aram

aram : سلام من چند سال پیش انگشتر شرف شمسی داشتم. یه شب خواب دیدم تو مشت مادر بزرگم (که فوت کردند ‌و اون موقع زنده بودن) همین انگشتره و رو نگینش با نور سرخ سفینة النجاة نوشته شده. من اون زمان حواسم پیش فرد بخصوصی بود و وقتی مادر بزرگم مشتش رو هنوز باز نکرده بود میگفتم ببینم اسم کی نوشته شده؟ دوست داشتم اسم اون باشه. وقتی این کلماتو دیدم مادر بزرگم گفت این یعنی کشتی نوح. بعد گفت که مواظب باش و دختر یکی از اقوام که خیلی از نظر هوشی و فکری نرمال نیستن رو نشون داد.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۲۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. مادر بزرگ شما به شما خواسته بگوید که شما تجربه ی کافی در زندگی ندارید و ممکن است خیلی راحت گول بخورید و مثل کسی که از نظر هوشی نرمال نیست، تصمیم نا عاقلانه ای بگیرید. شما نیاز داشته اید که کمی بایستید و راجع به کارهایتان فکر کنید. شور و شوق شما نسبت به آن شخص احتمالا غیر عاقلانه بوده است. شما باید در کارهایتان متوسل به امام حسین ع شوید و عقلانی فکر کنید. حدیث «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» از رسول اکرم(ص) شهرت بسیاری دارد و عنوان «چراغ هدایت» و «کشتی نجات» درباره امام حسین (ع) به کار رفته است . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۹:۵۷
eli

eli : سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم حرم حضرت معصومه س هستم یه حاج آقایی که میشناختمشون قرار بود از یه دختر خانمی که انگار همه دانشگاهیم بود امتحان بگیره که یهو قرار شد از منم امتحان بگیره که ببینه تواناییش رو دارم می تونم یا نه حالا نمیدونم چه کاری! بعد یه انگشتر بزرگ مردانه که نگین سبز داشت رو از سوراخ یه سنگ سفید که جلو مون بود و توشمن یخورده مثل کوزه خالی بود انداخت تو و یه انگشتر هم انداخت تو ضریح،من با یه مداد سیاه انگشتر رو از تو سنگ بیرون آوردم فکر میکردم خیلی سخت باشه انگشتر خراش برداره ولی خیلی راحت بیرون آوردم انگشتر توی ضریح رو هم با مداد بیرون آوردم دوتا انگشتر دیگه هم پیدا کردم انگشتر سبز رو که از همه بزرگتر و قشنگ تر بود انداختم به انگشت وسط دست چپم انگشتر با نگین عقیق سفید که مثل انگشتر سبزه بود فقط کوچیکتر انداختم انگشت حلقه اون دوتا انگشتر هم انداختم همون انگشتاها برای دست راستم یکی نگین عقیق قرمز اون یکی نگین دُر نجف.میخواستم بگم این ها رو به عنوان یادگاری یا جایزه یا هرچیزی بر میدارم رفتم پیش اون حاج آقا بهم گفت تو نتونستی داشتم فکر میکردم و همین که اومدم چیزی بگم یه طلبه که انگار شاگرد اون حاج آقا بود گفت اگه نتونسته پس انگشتر کجاست منظورش توی سنگ بود. منم گفتم :میخواستم همینو بگم منم اگه نتونستم پس انگشتر کجاست؟(هیچکدومشون لباس روحانیت نداشتن از همون اول خوابم ولی میدونستم روحانی هستن)

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۲:۱۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما برای رسیدن به موفقیت در زندگی از جانب خدای بزرگ امتحان خواهید شد و باید خودتان را به او اثبات کنید به این منظور متوسل به حضرت معصومه س می شوید تا در درگاه خداوند روسفید باشید. ایمان شما قوی است و قادر خواهید بود ایمان قوی خودتان را با کارهایی تاثیر گذار در زندگی به اثبات برسانید. شما با ملاحظه، کارایی، سخت کوشی و احساس مسئولیت زیاد، ایمانتان را اثبات می کنید و پیش خداوند رو سفید خواهید بود. دیدن عقیق قرمز در خواب بیانگر صلح، طول عمر و سلامت است همینطور از نظر معنوی شما به شفا و صلح درونی خواهید رسید. شاید در ظاهر شما خیلی مذهبی به نظر نیایید اما چیزی که نزد خداوند مهم است ذهن و رفتار شماست و نه چیزی که مردم از ظاهرتان می بینند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰:۲۲
Fati

Fati : سلام.خواب دیدم انگشتر نقره ای که نگین عقیق داشت و 1سال قبل گمش کرده بودمو باز پیدا کردم و خوشحال بودم و دسم کردم که قبلا اون انگشتم مینداختمش(انگشت حلقه دس راست)و دیدم که برام یکم گشاده.و دراوردم تو انگشتای دیگه ام تست کردم

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. کسی به زندگی شما می آید که برایتان می ماند و یا گشایش کار می یابید و روزیتان زیاد می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۴:۴۳
Neda

Neda : ممنونم از زحماتون قربونتون برم.بله درست میفرمایید حرف درست و حق جواب نداره.

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۶:۴۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : خواهش می کنم.

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷:۱۶
Neda

Neda : باز هم سلام خدمت شما خانم هراتی عزیز و ممنونم از تعبیر زیباتون خانم هراتی دقیقا حلقه ی نقره ای که در خوابم دیدم و عقیقی که روش بود مثل عقیقهای که در بازار هست و به فروش میرسه بود ولی خیلی عقیققش تیره نبود همون طور که میدانید بعضی عقیق ها تیرس اون تیره نبود تقریبا رنگ روشن داشت.و دقیقا درست فرمودین من همش فک میکردم مادرشون برای ما جادو کرده که ببینمون جدایی بیفته.و اینکه فرمودین دقیقا درسته اون اقا از من دلخوره درسته ایشون کارهای که کردن اصلا قشنگ‌ نبود ولی خانم هراتی منم کنترلم رو از دست دادم و توهینها و حرفهای خیلی خیلی بدی بهشون زدم که ایشون هم از من ناراحت شدن کلی که جوابمو دادن در خوابم هم ناراحتی ایشون رو میدیدم و اینکه ایشون از پشت سرم رفتن.و اینکه با عرض معذرت میپرسم نسبت به خوابی که دیدم حلقه ی نقره رو توی انگشتم بالا گرفتم جلوی روی خودم که همه حلقه رو ببینن مخصوصا عقیق زیبای اون رو امکان داره ایشون و من اشتی کنیم؟ چون توی خوابم حالت پیروزمندانه جلوی روم گرفتم که همه ببینن مخصوصا عقیق مسطیلی تراش خورده ی اون کاملا مشهود بودتعبیر خوابم به معنی برگشتشون هست؟با عرض شرمندگی که بازم هم وقتتون رو گرفتم و سوال پرسیدم باز هم ازتون ممنونم بابت تعبیر زیباتون که واقعا دقیق تعبیر کردن بسیار سپاسگذارم

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۵۹:۰۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. بله خیلی ممکن است آشتی کنید ولی باید شما هم به اشتباهاتتان اقرار کنید. بهترین کار زمان عصبانیت سکوت است چون حرفی که گفته شد دوباره به دهان بر نمی گردد و شخصیت خودتان نهایتا زیر سوال می رود. صبور باشید تا عصبانیت او بخوابد و اگر برگشت ذوق زده نشوید و کارهای قبلی تان را تکرار نکنید. اقرار به اشتباه کنید . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۱:۰۰
Neda

Neda : سلام خانم هراتی نازنین سال نو بر خانواده و شما مبارک‌ و امیدوارم در این سال جدید برای شما سلامتی و تندرستی باشه.من دو هفته پیش خواب دیدم که منزل یا ویلای یکی از دوستان بودیم البته فضای بیرون ویلا بود دوستم هم اونجا بود.دوستم در مورد عشق سابقم که الان کنتاک هستیم گفت ندا من مادرشو میشناسم و عکساشونو داریم و رفت دو سه تا البوم اورد و شروع کردیم به نگاه کردن بینش هم حرف میزدیم و یادم میرفت نگاه کنم که دوباره یادم میومد میگفتم بشینیم عکساشونو ببینیم یا پیدا کنیم البته اینجا یادم نیس که گفتم پیدا کنیم یا ببینیم.تا یادم میرفت دوباره حواسمو جمع میکردم میگفتم عکسای مادرشو ببینیم منم توی خوابم اوایلش هی میگفتم مادر دوست پسرم‌(سابقم)زشته که دیدم توی حیاط که بودیم و داشتیم البوما رو میدیدیم یک انگشتر نقره رسید دستم که سنگ عقیق داشت از طرف مادر عشقم بود که اونو کردم دستم و خیلی خوشحال دستم رو اوردم بالا که همه ببیننش مخصوصا عقیقشو خانم هراتی انگشتر البته حلقه بود حلقه ی نقره با سنگ عقیق.و قشنگ بالا گرفتم جلوی صورتم که همه ببیننش مخصوصا جلوی همه گرفتم و کاملا عقیقش پیدا بود یک عقیق زیبای حالت دار بودو مستطیلی شکل بود
و انگار تعجبم بود که مادرشون برام فرستادن و انگار از اینکه منو و دوستم کمی راجب مادرش حرف زدیم کمی ناراحت شدم که ایشون برام حلقه فرستاده فک کنم حلقه ی خودش بود منم قبلش میگفتم مادرش زشته.فک کنم البته یادم هم نیس فک کنم گفتم ایشون چاق هم هست همون موقع دوست پسر سابقمم اومد انگاری ناراحت بود ازم و باهام حرف نمیزد و رفت ولی بازم یادم نیس اگه اشتباه نکنم منم توی خواب محلش نذاشتم ولی فک کنم منتظر بودم بعدا بیاد البته اصلا یادم نیس.و بعدش دوباره رفتم عکسا و البوم رو ببینم.بسیار از محبت بی دریغتون سپلسگذارم

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۱:۲۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. سال نوی شمام مبارک. تشکر. انگشتر نقره به کسی اشاره می کند که برایتان می ماند و عقیق هم منوط به رنگ آن تعابیر متفاوتی دارد. اینکه مادرش انگشتر عقیق به شما داده به این موضوع اشاره دارد که او هم دلش می خواهد دوستی و ارتباط شما با ثبات و پایدار باشد و دوست دارد به شما کمک کند. مستطیل هم نشانه ای برای دوام و ثبات است. خواب شما می گوید که راجع به مادر او قضاوت اشتباه کرده اید. مضافا به اینکه قطع ارتباط شما و دوستتان نشان دهنده ی این است که این خود اوست که تمایلی به ادامه رابطه نداشته و نه اینکه مادرش او را وادار کند که با شما قطع رابطه کند. اگر مردی زنی را دوست داشته باشد از زمین و زمان می گذرد که به او برسد و به این اکتفا نمی کند که مامانم گفت نرو!! شما مطمئن باشید که مسئله ای مابین خود شما دو نفر پیش آمده که باعث دلخوری او از شما شده. عشق یک مورد دو طرفه است و باید هر دو طرف بخواهند که ثبات و دوام بیاورد و اگر درست فکر کنید، قهر کار بسیار اشتباهی است وقتی انسانها می توانند با مکالمه و گفتگوی منطقی و آرام بخش، نظریاتشان را به هم ابراز کنند. سکوت و قهر فقط اختلافات را بیشتر می کند. به هر جهت خوابتان می گوید که تقصیر از مادر او نیست. اگر او شما را قلبا بخواهد به شما بر می گردد و شما هم اینبار باید منطقی تر برخورد کنید و فکر نکنید که چون خانم هستید هر چه شما بگویید او باید بپذیرد. ولی هدف او ماندن بوده و نه رفتن. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۳:۴۰
Shahrzad

Shahrzad : با سلام.من خواب نامزد قبلیمو دیدم که یک انگشتری که در انگشت حلقش بود رو تبلیغ میکرد و نگین شیشه ای داشت.نامزدم یک کلاه پشمی سرش بود و از خودش عکس سلفی گرفته بود و روی اون عکسی که من ازش دیدم پر از قلب های صورتی بود.

پاسخ
لینک۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۶:۴۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. نامزد شما عاشق کسی شده و می خواهد با او ازدواج کند. او احساس امنیت و گرمی می کند و تصویر ذهنی اش از خودش کسی است که عاشق و رمانتیک فکر می کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۹:۲۸
شهلا

شهلا : سلام خانم هراتی عزیز.خواب دیدم باآقایی که قبلا میخواستم باهاش ازدواج کنم رفتیم خرید عروسی به همراه خانوادشون پدرشون بهم گفتن یکی ازانگشترهاروانتخاب کن.منم یه انگشتر سفیدنگین دار پرزرق و برق انتخاب کردم گفتن زود دستت کن(قبلا رفته بودیم خریدعروسی بعد قضیه منتفی شد)

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۹:۰۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. پدر او امیدوار است که شما عروس او شوید و نسبت به پسرش متعهد باشید. شما هم باعث افتخارتان خواهد بود که اینکار را انجام دهید. احتمالا راجع به خواستگاری مجددا فکر می کنند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۴:۱۶
شهلا

شهلا : خیلی ممنون لطف کردین.چندبارهم اون آقارو دیدم که حلقه ای که براش خریده بودیم رو دستش کرده و دست منم گرفته

پاسخ
لینک۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۲:۰۹
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت