کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

410 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

احلام

احلام : با سلام
پسر دایی من شب جمعه دو هفته پیس خواب دیده که داییش که فوت کرده از کربلا براش پنج تا انگستر نگین قرمز ودوتا هم نگین بدون
رکاب آورده بش میگه اگه اینا رو بپوشی وبری پادگان قم(پسره سربازه)هر کاری می خوای برات انجام میدن ولی باید قول بدی بهم برگردونیشون چون از کربلا اوردمشون فقط اون دوتا رو رکاب بزن واستفاده کن

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۴:۵۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روح دایی تان شاد. او شخصیتی با ایمان و بی گناه دارد و دعای خیر او پشت سر شماست. شما قادر خواهید بود نسبت به کارهایی که در دست دارید، متعهدانه و بسیار موفق عمل کنید و در زندگی تان نظم و دیسیپلین بیشتری داشته باشید. دعای خیر 5 تن آل عبا پشت سر شماست و آنها شفیعان دایی شما در آخرت هستند. شما قادر خواهید بود به ایده آلهایتان در زندگی برسید و با شجاعت ، قهرمانی و قدرت، افتخارات زیادی برای خودتان کسب کنید. 2 آرزوی شما هم برآورده می شود و انشالله ازدواج می کنید و صاحب فرزند می شوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۴:۱۴
Zahra

Zahra : با سلام خواب دیدم تو یه خونه با پدرومادرم که فوت شدن نشستیم مادرم امد جلو گفت انگشترم کو گفتم کدوم یادم نمیاد بعد خندیدو یه انگشتر که رویش فلزی طلایی بود در اوردو بهم هی نشون میدادو میخندید که یعنی بهم بده گفتم بده ببینم وقتی ازش گرفتم انگشتری بود فلزی مثل شاخه ظریفی که روش جوانه و گلو بلبل بود به رنگ فلز خاکستری که انگشت سبابم تا انتها پوشش میداد.از خواب بیدار شدم یادم امد انگشتری سالها پیش از مادرم گرفتم و فروختم و بهش ندادم..تعبیرش چیه ممنون

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۴:۱۶
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. مادر شما می خواهد به شما این نکته را یادآوری کند که از اختیارات خودتان درست استفاده کنید و قضاوت ناحق نکنید. اگر می خواهید موفق باشید، به تعهدات خودتان پایبند باشید و قول هایتان را زیر پا نگذارید. روح او زنده است و کنار شماست و می خواهد که شما را راهنمایی کند تا در زندگی تان موفقتر باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۷:۱۳
فرزانه76

فرزانه76 : سلام خواب دیدم داخل تالار هستم و تمام مهمونامون هستن بعد حس کردم زن دوم وسوگلی پادشاهی هستم که جلو همه بهم یک انگشتر یک میلیاردی داد ومن انگشتم کردم بعد دیدم زن اولش از انگشتم دراورد ومن واکنشی ندادم بعد دیدم داخل حیاط خونمون هستم که دختر عمه کوجیکم انگشترو برام اورد وگفت خواهرم داد که بهت بدم و من متوجه شدم که انگار پادشاه فهمید ومجبورش کرده که بده بعد من داخل جیبم گذاشتم دیدم تبدیل به شاخه گل رز طلا تبدیل شده من ی سوالی داشتم خودم مدام خواب هایی ک تعبیرش ازدواج مجدد میبینم ولی اطرافیانم وچند نفرمیبین که شوهرم باهام اشتی میکه یا منو میبره سرخونه زندگیش یا برام کفش سفید ولباس

میگیره در حالی ک ن خودم و ن دیگران بهش فکر نمکنیم ومیخوام طلاق بگیرم

پاسخ
لینک۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۶:۵۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به موفقیت خواهید رسید و دنیا بار دیگر به کام شما خواهد شد. شما به انجام کارهایی متعهد خواهید شد که برایتان موفقیت و شادی به همراه می آورد. از جایی که باورتان نمی شود موفقیت های زیادی به زندگی تان وارد خواهد شد. از این خواب مشخص نیست که همسرتان و شما آشتی می کنید یا خیر و اینکه دوستانتان خواب ببینند آشتی می کنید ... قابل تعبیر نیست مگر اینکه خوابشان را کامل توضیح دهید. اما به هر جهت موفقیت شما در آینده حتمی است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۷:۰۷
فرزانه76

فرزانه76 : سلام من خواب دیدم با خانوادم داخل حرمم وگاهی حس میگردم حلقه ازدواجم گم شده وگاهی دندون کرسی سمت چپم افتاده وگم شده وبا خانوادم داشتیم دنبالش میگشتیم ووقتی داشتیم از حرم بیرون میرفیم ۳،۴تا انگشتر که یکیشون هم نگین کرم رنگی بود پیدا کردم وبرداشتم پدرم اول۳۰۰ مژدگانی به یابنده بعد داداشم گفت کمه کردش ۲میلیون که یک آقایی پیدا شد یک کارت داد گفت برین فلان جا که انگشتر های گمشده اونجاست وشاید تونستین پیدا کنین( ،من درحال طلاقم وشوهرم دربیداری انگشترمو دزدید)

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۰:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما برای دادخواهی از همسرتان، و دفع شر او متوسل به یکی از ائمه ی اطهار می شوید و انشالله طلاقتان را خواهید گرفت و اگر دندان کرسی از فک پایین بوده، خانمی در فامیل شوهرتان هست که مسبب دزدیده شدن انگشتر شماست و همسرتان به تشویق او اینکار را کرده و این خانم از زندگی شما شرش دفع می شود. اگر از فک بالا بوده، یک آقاست که از شر او خلاص می شوید ( شاید خود همسرتان). شما به انجام کارهایی متعهد می شوید و کارها به نفع شما برایتان پیش خواهند رفت. نه در حق کسی ظلم می کنید و نه از کسی الکی دفاع می کنید. باید نظر کنید که 2 میلیون به فقرا صدقه بدهید در راه خدای بزرگ و انشالله کارهای دادگاه شما به نفعتان به پیش می رود و بعد نذرتان را ادا کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹:۵۲
Minoo

Minoo : سلام وقت شما بخیر
من امروز بعداز نماز صبح خواب دیدم با دوستانم و همکارانم هستم ،از یکی از دوستانم کرم دست خواستم وقتی به من داد من انگشترمو در اوردم و دستمو کرم زدم و دوباره دستم کردم ا،انگشتری بزرگ به رنگ طلای سفید و پراز نگین ،(در واقعیت من اصلا انگشتر ندارم) یادم نمی یاد دست چپم بود یا راستم ،ممنون از راهنمایتون

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۵:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما سعی می کنید که به بهترین وجه کارهایتان را انجام داده و نشان دهید که مهارت شما در پیشبرد کارهایتان بالاست. شما نسبت به انجام کارهایتان بسیار متعهد و موفق هستید و هر چند که از بیرون به نظر خشک و غیر قابل نفوذ هستید و مقرراتی عمل می کنید ولی کارتان را عالی انجام می دهید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۴:۵۷
Maryam

Maryam : سلام.این خواب دوستم دیده،من ازطرفش می نویسم.مادرم یه دختر خاله داره که اهل کمک کردن یا هدیه خریدن برای کسی نیست درواقع یه جورای خسیس،چندشب پیش خواب می دیدم رفته مشهد برای من یه انگشتر آورده که ظاهرش شبیه طلا بوده و یه نگین کرم رنگ هم داشته،توی خواب پوشیدم انگشت کنار حلقه یعنی وسطی،با خودم می گفتم دفعه قبل که برام انگشتر فیروزه آورده بود بزرگ بود ولی این چه اندازه س،خودش گفته این برات خریدم ۵۰تومن از کنار حرم.منم هی بهش می گفتم مفت خریدی.این خواب اگه تعبیر داره ،تعبیرش بگید.ممنون

پاسخ
لینک۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۲:۰۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دختر خاله ی مادرتان هم می تواند به خود او اشاره کند و هم می تواند کنایه از دنیا باشد و به این معنی است که دنیا به شما رو می آورد و از جایی که انتظارش را ندارید به خواسته تان می رسید. اگر انگشتر طلا بوده، او ( یا شانس و دنیا) به شما کاری را پیشنهاد می کند که شما با کارآیی، احتیاط، سخت کوشی و مسئولیت پذیریتان خواهید توانست که موفقیت هایی کسب کنید و توانایی های ذهنی و فیزیکی تان را اثبات کنید. اما اگر به ظاهر طلاست و طلا نیست، کاری به شما پیشنهاد می شود که زودگذر و سود آن نیز ماندنی نیست و خرید آن ار کنار حرم امام رضا ع به دعای خیر او اشاره می کند که در حقتان مستجاب خواهد شد. عدد 50 بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز. یعنی هر قدر که زحمت بکشید، سود می برید. زحمت نکشید، سود نمی برید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۷:۱۵
Mahboobe

Mahboobe : سلام من خواب دیدم نامزدم زن دیگری اختیارکرده یه زن تپل بود وقدکوتاه وباموهای بور ودیدم انگشتر ازدواج منو ازدستش درآورده ویه انگشتر نقره با یه نگین قهوه ای ب دست راستش بود ومن نامزدم مهندسه ولی درخواب من کارگر بود یه روز ک سرکار بود همسرجدیدش پیشش اومد و یه انگشتر به دست اون کرد ب ناخن چپش بعد من بادیدن این صحنه بلندبلندگریه میکردم ومیگفتم دیدی چی شد به من خیانت کرد چراحلقه منودرآورده بعد داخل پیج اینستاگرام عکساشونو گذاشته بودومن از دیدن عکساشون ناراحت شدم که چراعکساش بااون گذاشته ولی هیچ وقت عکسای من باخودش نمیگذاشت البته شب عکسامونو داشتم نگاه میکردم همون پیراهنی که توعکس توجهموجلب کرده بود توخواب هم باهمون پیراهن دیدمش بعدمن سوار ماشین خواهرم بودم داخل یه جنگل سرسبزبادرخت های کاج ونامزدم بالای یه نیسان آبی البته کنار چندتاکارگر ب من لبخند زد من روموازش برگردوندم اگرتعبیرداره تعبیرشوبهم بگیدممنون

پاسخ
لینک۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷:۳۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. نامزد شما پولدار می شود و نسبت به کارش بسیار متعهد باقی خواهد ماند. او سعی می کند که روی جنبه هایی از خودش کار کند و پیشرفت کرده و امکانات خودش را ارتقا ببخشد. شما بیجهت فکرتان را ناراحت می کنید. زندگی خیلی خوبی خواهید داشت و خوش شانس هستید که نامزد شما با از خودگذشتگی و فداکاری تلاش می کند و سخت می کوشد و شخصیتی مسئولیت پذیر دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۹:۰۷
Mahnaz

Mahnaz : سلام وقت بخیر من چند روز پیش خواب دیدم پسری که باهاش دوست بودم نامزد کرده البته تو واقعیت هم نامزد کرده بعد برای خرید نامزدی کرده بودن آمدن خانه قدیمی پدر من همه خرید لباس عروس ونشون دادن ولی لباس داماد نبود بعد حلقه داماد رنگ سیاه بود مثل طلای سیاه خیلی سنگین داماد تو دستش کرد به من نشون داده ولی حلقه عروس تو خواب ندیدم این یعنی چی تعبیرش

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۶:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. او به شما فکر می کند و احساس خوشبختی ندارد. رفتار او با نامزدش صحیح نیست و می خواهد از او جدا شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۹:۲۰
Rozz

Rozz : سلام دو بار خواب فرستادم ارسال نمیشه علتش چی هست؟

پاسخ
لینک۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۵:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. در نوبت هستید تا زمانی که پاسخ ارسال نشود شما قادر به دیدن خوابتان نیستید.

پاسخ
لینک۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۱:۳۴
yasi

yasi : سلام وقت بخير
من خواب ديدم سوار ماشينم بودم جايي ميرفتم تو مسير خانمي انگشتري كه به صورت حلقه اي بزرگ و تقريبا سنگين البته به دست منم گشاد بود كه چند تا زنجير به صورت تزييني بهش وصل شده بود و يكي از زنجيراش از يك طرف باز شده بود رو داد به من و گفتتن مال شماست اونجا افتاده بود من كه ميدونستم مال من نيست ولي برداشتمش چون تو خواب با خودم ميگفتم خيلي از مشكلات ماليم باهاش حل ميكنم معلومه خيلي گرونه و تو خواب انگشتر رو ديدم يادم اومد چند مدت پيش اين انگشتر و ديدم كه افتاده نگاش كردم و برنداشتم و گفتم صاحب داره گناهه بعد خيلي تعجب كردم چطور انگشتر به اين بزرگي اين مدت اينجا افتاده و كسي برنداشته ممنونم از جوابدهي به موقعتون

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۰۰:۱۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما نسبت به انجام کاری یا نسبت به ارتباط با کسی متعهد خواهید شد که قبلا این کار تحت مسئولیت کسی دیگر بوده و یا این شخص قبلا در ارتباط با کسی دیگر بوده و الان آن ارتباط گذشته ی او با آن شخص از بین رفته است. چنین کاری پردرامد و یا چنین شخصی متمول و پولدار است و زندگی شما متحول خواهد شد. اما در عین حال او خیلی مقید است و می خواهد همه جوره روی رابطه تان تسلط داشته باشد یا اینکار خیلی وقتتان را می گیرد و به آن وابسته می شوید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۷:۱۲
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت