کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگور

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، آن بزرگ به عهد خود وفا نمی کند. گرفتن عصاره انگور در خواب سودمند است.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه است:
  1. فرزند نیک،
  2. علم فرائض،
  3. مال حلال.
    فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه است:
  1. مال باخیر وبرکت،
  2. فراخی نعمت،
  3. از قحط و بلا امان یافتن.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال است.
حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است.
معبران گفته اند: خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر بسیار زیاد در دنیا است و به غیر وقت، تعبیرش این است که از دهان کسی خیری راجع به مال و ثروت بیرون خواهد آمد. اگر انگور سرخ ببیند همین تعبیر را دارد.

محمد ابن سیرین می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است. انگوری که پوست آن سخت باشد، دلیل که مالی به دشواری بدست آید. انگوری که پوست آن روشن باشد، دلیل بر مال حلال کند.
انگوری که آب آن تیره باشد، دلیل بر مال حرام است. انگوری که سرخ باشد، دلالت بر عز و جاه دارد. انگوری که سیاه باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد، دلیل بر مال و جاه نماید و عزت او بیشتر گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: خوردن انگور، نشانه تب مختصر است. چیدن آن جدایی غیر منتظره، انگور سفید یعنی شادمانی، انگور سیاه یعنی غصه، دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید. اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشناییهای تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی.

تعبیر خواب خوشه انگور

اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می چینید، و آنها را به کسی می بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می چینید، و برای خودتان بر می دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا به شما نمی دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.

اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می شود؛ همانطورکه دانه های انگور یاقوتی ریز هستند. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب می بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید. اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

تعبیر خواب خوشه انگور قرمز

دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.

اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می گیرید، ثروتی به شما می رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است.

اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید. اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آنها را می خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته اند.

تعبیر خواب خریدن انگور

خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد.
به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای آن پولی دریافت می کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

86 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Amin Hoseini

Amin Hoseini : سلام خواب دیدم به یکی از کشورهای عربی رفته بودم و آنجا پر از باغهای انگور سفید بود و تاکهای آن باغها به حدی انگور سفید داشتند که هیچ خاک و برگی به دلیل فراوانی انگور پیدا نبود ولی در کنار تاکها گیاهی شبیه کاکتوس کاشته بودند و می‌گفتند که اینها باعث می‌شود تا تاکها آب بیشتری جذب کنند و من هم با خودم فکر می‌کردم که از این روش در کشور خودمان استفاده کنیم برای آبیاری .

پاسخ
لینک۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۶:۰۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما احساس می کنید که به ناحق ثروت بسیار زیادی از مردم دور نگه داشته شده و شرایطی به وجود آمده که مردم احساس خفگی کنند و خودشان را در موقعیتی سخت و دشوار ببینند که انگار به آنها حمله شده و ثروت بین عده خاصی فقط نگهداری می شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۹:۳۰
لیلا

لیلا : سلام. خواب دیدم مقدار زیادی خوشه های انگور دارم وبه مادرم گفتم که یه مقداریشو به همسایه بده ومادرم هم یه کمیشو به همسایه داد و بقیشو تو خونه پهن کرده بود تا کشمش بشه.فقط نمیدونم اون انگور هارو داده بودم به مادرم یا مال خودم بود ومن و مادرم ویه اقایی از آشنا ها که سید هستند هم کنار این انگور ها نشسته بودیم ومن دیدم که انگور ها خوشه خوشه هست وچوبهایش یه کم خشک شده بود ومقداری از انگور هارو هم خوردم شیرین بود و همینجور که نشسته بودیم من و اون اقا شروع کردیم رو به امام رضا سلام خاصه امام رضا رو خوندیم و من از خواب بیدار شدم دیدم ساعت ۸ صبحه ودر محل ما در یه قسمت اداری سر ساعت ۸ سلام خاصه امام رضا رو پخش میکنه ومن هر روز این صدا رو میشنوم و همزمان در اون ساعت هم من توی خواب این سلام رو میخوندم.با تشکر .خانم هراتی من یه مدتی هست که تو زندگیم خیلی نا امید شدم همش نگران آینده بچه هام هستم نگرانی مالی دارم همش احساس تنهایی میکنم شوهرم یه کارهایی میکنه و پولی که تو زندگیمون میاد رو خرج کارهای بیهوده میکنه و من هیچ قدرتی ندارم که جلوشو بگیرم ومدام خدارو صدا میزنم که کمکم کنه .خانم هراتی عزیز ببخشید که این حرف هارو زدم این حرف ها تودلم جمع شده ونمی تونم به کسی بزنم خواستم یه کم سبک بشم . خوابم به مشکلی که دارم ربط داره یا نه ؟ بازم ازشما عذر خواهی میکنم منو ببخشید .با تشکر .

پاسخ
لینک۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۸:۵۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. دیدن و خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان سخت کوشی شما پاسخ داده خواهد شد و شما خیلی از خودگذشتگی کرده اید و تمایلات احساسی تان را به کار برده و مهربانی کرده اید و خیلی صبور بوده اید. اینکه انگور را برای اینکه کشمش شود پهن کرده اید به این معنی است که شما فکر می کنید که زمان دارد می گذرد وباعث چروکیده و پیر شدن این احساسات مثبت می شود و اینکه احساس می کنید نیروهای منفی علیه شما کار می کند. توکل به خدای مهربان کنید و متوسل به امام رضا ع شوید تا خدای مهربان در زندگی تان فرجی حاصل کند. با همسرتان دوستانه صحبت کنید و با دعوا و کشمکش سعی نکنید که کارتان را به پیش ببرید. امیدوارم خداوند مشکلاتتان را حل کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۴:۳۷
Golnosh

Golnosh : سلام مادرم خواب دیدند مادبزرگم( مادر پدرم) که مرحوم شده اند مامانم رو دعوت کردند به خونشون. بعد مامانم دیده که پرده های سفید و شسته شده توی خونه مادربزرگم بوده و مادربزرگم هم جوان و شاد و خوشحال بوده و یک ظرف انگور سبز که ظرفه دو طبقه بوده و طبقه بالاش شیرینی بوده هم مادربزگم گذاشته بوده داخل اتاق و به مامانم همش گفته بخور از اینها. سپاس

پاسخ
لینک۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۶:۱۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. روحشان شاد. او می گوید که مادرتان به فاتحه اهل قبور برود و به او سر بزند. او جایش خوب است و روحش در بهشت متنعم است. برایش قرآن و فاتحه بخوانید و خیال نکنید که او مرده چون روحش زنده است و به این که شما به او سر بزنید ( حتی در خانه خودتان بوسیله فکر کردن به او) و با او صحبت کنید دلخوش است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۳:۵۹
Hamideh

Hamideh : متشکرم خداوند ان شاءالله عزت شما را چندبرابر کنه

پاسخ
لینک۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۷:۱۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : تشکر

پاسخ
لینک۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۶:۰۸
Hamideh

Hamideh : سلام استاد عزیز صبحتون بخیر با توجه به اینکه مشکل مالی بزرگی برای برادرم پیش اومده ایشان نذر روضه موسی بن جعفر داشتند و من هرماه در منزل مراسم روضه دارم دیشب که شب شهادت امام حسن عسکری بود به نیت گشایش کارهای همه گرفتارها و جوانها یک سفره صلوات و روضه موسی بن جعفر داشتم و با خواهرم نذری عدس پلو دادیم . در این روضه واقعا دلهای همه شکست و حال معنوی به همه دست داد. شب در خواب دیدم عده ای خانم هستیم و همه چادر داریم وارد باغ انگوری شدیم که در دو طرف درختهای در هم پیچیده انگور قرار داره و همه در حال چیدن و خوردن بودند. من و مادر خدابیامرزم هم در زیر درختها حرکت می کردیم و از دانه های شفاف انگورها به آسانی و با دهان انگور می خوردیم و نیاز به دست زدن نبود. لطفا تعبیر بفرمایید خیلی دلم میخواست برای برادرم مشکل گشایی میشد. التماس دعا

پاسخ
لینک۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۴:۵۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. نذرتان قبول شده است و حاجت روا خواهید شد. روح مادرتان شاد. انشالله برادرتان مشکلات مالی اش حل می شود و مادرتان خوشحال می شود. شما هم علاوه بر گشایش کار برادرتان خودتان نیز به ثروت رسیده و شاد و خوشحال و متنعم خواهید شد. خدا بزرگ است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۶:۴۰
samin

samin : سپاس از شما.

پاسخ
لینک۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۰:۰۶
samin

samin : سلام.خواب دیدم با اقوام رفتیم زیارت امام رضا،برگشت از زیارت دو درّ بود ،اقایی با مابودند.گفت از این سمت برویم ،ماشین دربست میگیریم تا جایی که ماشینها پارک است.من گفتم درب دیگر به ماشینها نزدیک است و پیاده میرویم.من و خواهرم و ۳ دخترهای خواهرانم که مجردیم ازدرب دیگر میرویم.از۵ نفر من از سویی دیگر میروم. تو پیاده رو جایی سرتاسرمسیر انگورهایی یاسی رنگ بود وپر.کنار آن توت فرنگی .که تابحال میوه هایی به خوبی انها ندیدم.از ترس اینکه میوه ها له نشوند.به پایین پریدم.تا به ۴ نفر دیگه رسیدم.دانه انگورهایی روی زمین بود ولی له نشده.گویا قبلا کسی اینها را ریخته بودن.خوردم خیلی شیرین و ابدار بود.به ۴ نفر گفتم در مسیرم توت فرنگی هم بود فکر کنم اون هم خوشمزه باشه ولی من دست نزدم.کاش درشهر ماهم این کار را انجام دهیم.انگار زیاد به آب نیاز ندارند.سپاس

پاسخ
لینک۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۳:۵۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما کار خیری انجام داده اید که برایتان ثواب زیارت امام رضا ع نوشته شده است. شما و دختران مجرد فامیلتان مسیری خلاف ذهنیت آن آقا را انتخاب می کنید و شما بیشتر به فکر تمایلات و وسوسه های احساسی و ثروت هستید. شما می خواهید زندگی ای شیرین و شاد و عاشقانه داشته باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۷:۱۳
زهرا

زهرا : سلام وصبح به خیر
خواب دیدم جایی هستم مثل بار فروشی که انگور زیاد اونجا ریخته بود وهرکسی می تونست جمع کنه ومادرم بهم گفت یک گونی بزرگ پر کن من هم یک گونی بزرگ از انگور رنگ روشن وشیرین پر کردم و آوردم
سپاس

پاسخ
لینک۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۵۵:۰۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما به ثروت زیادی خواهید رسید و احساس امنیت و خوشبختی می کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۵:۲۱
Maya

Maya : سلام امیدوارم در عافیت باشید
خواب دیدم در خیابان هستم و به قصد خریدن میوه اومدم که شخصی ازمن می خواد ازش انگور بخرم انگور ها سبز بودن اما خوشه خیلی پر نبودن و شکلشون یکم عجیب بود مثل خرماهایی که به یک شاخه وصلند و هنوز چیده نشدن اونجوری بودن دانه هاشم متوسط و کوچیک بودن خیلی بزرگ نبودن اول دوتا شاخه خریدم یکی دوتاشوخوردم خیلی خوشمزه بود بعد که دیدم خوشمزه ان پیش خودم گفتم بزار بیشتر بخرم برای خونه خورده میشه و یادمه دوتا یا سه تا دیگه از اون شاخه ها خریدم ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چیه

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۲:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب :
سلام. طبق قوانین سایت که شما آن را هنگام ثبت نام در سایت اخیرا مشاهده فرمودید، و به علت کثرت و ازدیاد کاربران عزیز و حجم بسیار بالای تعابیری که فرستاده می شود، هر کاربر فقط مجاز به ثبت یک خواب در 24 ساعت است. در صفحه پرداخت قسمتی که که تیک می زنید قوانین رو قبول دارم بالای اون قسمت قوانین نوشته شده. و یک خواب شما امروز تعبیر شد. لطفا مجددا خواب خود را از بعد از 12 شب ارسال کنید . تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۵:۱۷
رعنا

رعنا : سلام و وقت بخير
ديدم با مادرم در مكاني نااشنا بوديم، از سربالايي بالا رفتيم و نشستيم روي زمين و ٢خوشه انگور سبزرنگ به دستمون رسيد. انگورها خيلي خوشگل و ابدار بودند.مادرم تعداد بيشتري انگور داشت.
من دوسه تا از خوشه خودم خوردم، ايشون چندتاخوردن از خوشه خودشون و چندتاشو ريختن زمين و حيف و ميل كردن.
بهشون گفتم: چرا اينجوري ميكني مامان؟!
(شب قبل اين خواب با مادرم حرفم شده بود)
ايام به كام بانو

پاسخ
لینک۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۸:۳۸
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام عزیزم. شرایط زندگی شما متحول می شود و به موفقیت های بیشتر می رسید. ناز و نعمت و ثروت زیادی به شما خواهد رسید و مادرتان به دیگران هم کمک می کند تا به ثروت برسند. شاید شما از ریخت وپاچ های زیادی مادرتان شکایت دارید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲:۰۷
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت