یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ز

نام های ایرانی لیست ز، ژ

زادبخت : خوشبخت، خوش‌اقبال

زاد به : بهزاد، نیک زاده شده

زاد چهر : دارای نژاد پاک و اصیل

زاد فر : زاده روشنی

زال : فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

زادماسب : برادر شاپور ساسانی، نام یکی از قضات ساسانی

زانیار : دانا، دانشمند (نام اصیل ایرانی)

زاوا : داماد، نامی کردی

زردشت : صاحب شتر زرد و زرین، پیامبر ایران باستان

زرنگار : طلا کوب، زرین

زری : طلائی، زربفت

زریر : نام گیاهی زرد رنگ. برادر گشتاسب

زرین : طلائی رنگ، منصوب به زر

زرینه : آنچه منسوب به زر است

زلیخا : لغزنده - زن فرعون که عاشق یوسف شد

زمانه : روزگار، دهر

زونا : گیاهی با گل کبود رنگ، نامی کردی

زویا : در گویش طبری به معنی درخشان و در زبان روسی عزیزترین کس و زندگی می‌باشد

زوبین : (ژوبین) پسر کاوس

زیبا : خوشگل، قشنگ، خوب و نیکو

زیبار : قبیله‌ای از کردها، نامی کردی

زیما : زمین، لغت اوستائی

زینو : زنده، پابرجا - نامی کردی

زیور : زینت، پیرایه

نام های ایرانی - لیست ژ

ژاله : شبنم، قطره

ژالان : گلهای دارای قطره و شبنم - نامی کردی

ژامک : از نامهای باستانی، آینه

ژانیا : از نام های باستانی، زندگی جاودان

ژیار : زندگی، زندگی شهری - نامی کردی

ژیان : زندگی، نام دختر و پسر، کردی

ژینا : زندگی و حیات - نامی کردی

ژیوار : زندگی - نامی کردی

ژیلا : زیبا عاشق دوست داشتنی