یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ط

نام های ایرانی لیست ط؛ غ

طغرل : باز شکاری

طوس : فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه

طوطی : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است

طهماسب : دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر

طهمورث : روباه تیزرو و قوی، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

طرلان : باز شکاری - نامی ترکی است

طوطیا : مانند طوطی

طناز : تنناز - طناز تازی شده تنناز است

طوبی : نام درختی در بهشت

طاهره : پاکیزه و پاک‌دامن

طاهر : پاک

نام های ایرانی - لیست غ

غوغا : آشوب، هیاهو

غنچه : گل نشکفته، کنایه از دهان معشوق

غزاله : آهوی ماده، وقتی خورشید در بالاترین نقطه قرار دارد هنگام ظهر، استعاره از معشوق در اشعار قدیم فارسی