یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ف

نام های ایرانی لیست ف، ق

فرابرز : نام یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا

فراز : بلندی و شکوه

فرامرز : بلند بالا - شکوه مرزداری - نام پسر رستم دستان

فرانک : پروانه کوچک، سیاه گوش، نام مادر فریدون، نام همسر بهرام گور ساسانی

فراهان : محل شکوه و جلال

فربد : مناعت، بزرگی

فربغ : شکوه خداوند

فرجاد : دانشمند و فاضل

فرح : شادی بخش

فرخ : تابان و زیبا - نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان - مبارک

فرخ‌پی : نیک‌پی و نیک قدم

فرخ داد : مبارک آفریده شده

فرخ رو: دارای صورت زیبا

فرخ زاد : مبارک زاد، خجسته زاد، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است

فرخ‌لقا : درای چهره زیبا، خوشگل

فرخ مهر : زیبا چون خورشید

فرداد : داده شکوه و زیبائی

فردیس : بهشت، بوستان

فردین : یگانه، شکوه دین، مخفف فروردین ماه اول بهار

فرزاد : زاده فر و شکوه

فرزام : شایسته و لایق

فرزان : عاقل، حکیم، دانشمند

فرزانه : دانشمند، عاقل و عالم، هنرمند، دانا، استاد

فرزیب : فراتر از زیبایی، شکوه زیبایی

فرزین : عالم، وزیر دربار

فرشاد : شادمان، مسرور، خوشحال

فرشته : فرستاده الهی و آسمانی

فرشید : درخشانتر، نام برادر پیران ویسه

فرمان : دستور، حکم

فرنام : بالاترین نام

فرناز : داری ناز فراوان

فرناد : صدای با شکوه

فرنگیس (فری گیس): نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش

فرنود : دلیل و برهان

فرنوش : شکوه، نام پادشاه باستانی ماد

فرنیا: (فر) در فارسی یعنی دارای جلال و شکوه و (نیا) یعنی جد و پدربزرگ و در کل (فرنیا) یعنی (دارنده اصل و نسب و نیاکان بزرگ) و این اسم برای دختران مورد استفاده قرار می‌گیرد و ریشه آن در نهایت به زرتشت می‌رسد.

فروتن : افتاده حال، متواضع

فرود : پائین - نام پسر سیاوش، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویز و شیرین

فروز : روشنائی، روشنی

فروزان : تابان، درخشان

فروزش : روشنی، تابش، درخشش

فروزنده : درخشان، درخشنده

فروغ : روشنائی، تابش

فروهل : نام پهلوانی ایرانی

فرهاد : عاشق افسانه‌ای شیرین

فرهنگ : شکوه، ادب، تربیت

فرهود : صداقت و راستی در دین

فریار : همراه خوب و شایسته

فریا : فریاد و آواز بلند، نام کردی دختر

فریان : آزاده، آزادگی (نام پسر)؛ زبان سانسکریت (faryan)

فریبا : زیبا و فریبنده

فرید : بی همتا

فریداد : هدیه خدا، داده خدا

فریدخت : دختر خجسته

فریدون : دارای شکوهی اینچنین، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد

فریده : بی همتا

فریمان : فر و شکوه ایمان

فریناز : عشوه گر، پریناز

فرینوش : شکوه شیرین

فریوش : زنگ، همان پریوش هم هست

فیدان : نامی ترکی برای دختران - غنچه -گل بهاری- شکوفه

فیروز : پیروز و مظفر

فیروزه : سنگی گرانبها با رنگ فیروزه‌ای

نام های ایرانی - لیست ق

قابوس : معرب کاووس است

قباد : سرور گرامی، شاه محبوب، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

قدسی : بهشتی، روحانی

قزل ارسلان : شیر سرخ - نام دو تن از اتابکان آذربایجان - نامی ترکی