یوتاب گلچینی از بهترین ها

نام های ایرانی - لیست ک

نام های ایرانی لیست ک

کابان : کدبانو، نامی کردی برای دختران

کابوک : کبوتر، نامی کردی برای دختران

کارا : فعال و کوش

کارَن : شجاع و دلیر، نام فرزند کاوهٔ آهنگر

کارو : نوید دهنده - نامی ارمنی برای پسران

کاراکو : نام یکی از سرداران ماد

کاساندا : نام همسر کوروش بزرگ

کامبخت : کسی که بخت به کام اوست

کامبخش : آرزو دهنده، مراد بخش

کامبیز : صورت فرانسوی «کمبوجیه» پسر کورش است

کامجو : کامجوینده

کامدین : یکی از دانایان دین زردشت

کامران : سعادتمند و خوشبخت

کامراوا : به مقصود و مراد رسیدن

کامک : آرزو و خواهش کوچک

کامنوش : کامروا، خوشبخت

کامیاب : پیروز و خوشبخت

کامیار : کامروا و پیروز

کانیار : معدن شانس، نامی کردی

کانی : چشمه، نام کردی، دختر

کاوان : صخره سنگی -انقلاب کبیر- نام کردی پسرانه

کاووس : پادشاه توانا - از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد

کاوه : آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد

کتایون : جهان بانو، دختر قیصر روم و مادر اسفندیار

کرشمه : ناز و غمزه

کسری : معرب خسرو است

کلاله : موی پیچیده، دختری با موهای مجعد

کمبوجیه : نام پسر کوروش کمبوجیه‌ است

کوشا : کوشنده، ساعی

کوروش : پادشاه نامی ایرانی، مؤسس سلسلهٔ هخامنشیان

کوهیار : دوست دار کوه، محکم، استوار و پابرجا، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان و دلاور ایرانی در لشکر کیخسرو

کهبد : خداوند کوه، عابد

کهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب

کهزاد : زاده کوه، کسی که در کوه زائیده شده‌ است

کیا : بزرگ، قوی، مرزبان، نگهبان، خدا

کیارش: شهریار بزرگ، پسر کیقباد

کی آرمین: پسر کیقباد

کیان : پادشاه (نامی آرامی)

کیانا : فرستاده (نامی آرامی)

کیانچهر : دارای چهره پادشاهان

کیاندخت : شاهدخت، دختر شاه

کیانوش : بسیار شیرین، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه

کیاوش : بزرگوار - نام پدر کیقباد

کیوش : مانند پادشاه

کیخسرو : پادشاه نیکنام، نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان

کیقباد : پادشاه محبوب - پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان

کیکاووس : سیاه‌چرده، سبزه، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش

کیمیا : همچون نقره، نقره فام (نامی مصری)، تدبیر و چاره

کیوان : سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است.

کیوان دخت : دختر سیاره کیوان

کیومرث : نخستین انسان، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه

کیهان : جهان و گیتی

کیاندخت : دختر گیتی

کیهانه : جهان کوچک