کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در خواب مراد و آرزو و هدف است. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام و مطیع او است و به سهولت فرمان می برد، زندگی به کام وی خواهد بود ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. اگر نتوانست اسب را رام کند، رشته کارها از دستش خارج می شود.

تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره

اسب قهوه ای نشانه سلامت اخلاق بیننده خواب است. اگر خواب ببینید که اسب قهوه ای خوشرنگی را سوار شده اید، در زندگی ثبات اخلاق خواهید داشت. اگر اسب سفید و قهوه ای بود، نشانه آن است که بیننده خواب، گاهی نمی تواند بر خشم خود غلبه کند.

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن

اگر کسی خواب ببیند سوار اسب قهوه ای روشن شده، در زندگی امور چنان به کام وی خواهد بود که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتواند عصبانی شده و یا مسئله مهمی فکر او را آزرده و ناراحت کند. زندگی بر وفق مراد بیننده این خواب خواهد بود خصوصا اگر اسب وی مطیع و رام او باشد

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست. اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید. پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.

تعبیر خواب اسب سیاه

سواری بر اسب سیاه، نشانه این است که با وجودی که مردم به شما غبطه می خورند و شما را صاحب جاه و مقام می دانند، زندگی دقیقا آن جور که شما می خواهید پیش نخواهد رفت و از آن چندان رضایت نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید که سوار اسبی سياه هستید ، علاوه بر اینکه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه، متوسل به فريت و نيرنگ می شويد و دست به كاری خطا مي زنيد.

تعبیر خواب اسب قرمز

سوار شدن بر اسب سرخ مایل به زرد، نشانه دینداری بیننده خواب است. و اگر خواب ببینید که اسب شما کاملا سرخ است، با نشاط و خوش گذران خواهید بود.
اگر زنی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخ شده، او در زندگی خود، شادی بسیاری را تجربه خواهد کرد و اخلاق سرزنده و پر نشاطی دارد. اما اگر مردی خواب ببیند که سوار بر اسب سرخی شده، احتمال دارد که علاوه بر خوش گذرانی، آدمی پرخاشگرو ستیزه جو نیز باشد.

تعبیر خواب اسب زرد

اگر کسی خواب ببیند که بر اسب زردی سوار شده است، به بیماری گذرایی دچار خواهد شد و بهبود خواهد یافت انشالله.

تعبیر خواب اسب ابلق (دو رنگ سیاه و سفید)

اگر خواب ببینید بر اسب دو رنگی سواری می کنید که سیاه و سفید است، در زندگی تلون مزاج خواهید داشت و گاهی بسیار خوش اخلاق و آرام خواهید بود و گاهی بد اخلاق و عصبانی خواهید شد و نمی توانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است. اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.

اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکمفرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.

اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.

اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد. اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید. اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.

سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است. سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند. اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد. داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است. نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

تعبیر خواب زایمان اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.

تعبیر خواب حمله اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد. اگر اسب لگد محکمی به شما بزند، احتمال بیماری و ناراحتی در زندگی خواهد بود و بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

تعبیر خواب اسب مرده

اگر کسی خواب ببیند که اسب او مرد، نا امیدی به زندگی وی خواهد رسید. اگر خواب ببینید که اسب شما زخمی است و به زودی خواهد مرد، به دوستان شما در زندگی سختی و مشقت خواهد رسید.

تعبیر خواب دم اسب

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. معبران به طور کلی دم اسب را به خدمت گزاران تعبیر می کنند.

تعبیر خواب زین اسب

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

176 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

Diyar

Diyar : سلام خسته نباشید خانم هراتی زن داداشم خواب دیده ک تو مراسم پدرش یا پدربزرگش بوده پدرش از دنیا رفته ولی پدربزرگش زنده است .توی خواب انگارکه دوتاشون توی مراسم بودن .غذای مراسم عزاداری گوشت اسب بوده تعبیراین خواب چیه

پاسخ
لینک۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳:۳۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. دوست خوبم خوابتان را 6 بار ثبت کرده اید و من مجبور شدم 5 بار از سایت حذفشان کنم. لطفا هنگام ثبت خواب عجله نکنید و تند تند روی ثبت کلیک نکنید. سرعت نت شما کم است و نمی بینید که خوابتان ثبت شده . روحشان شاد. دوست شما معتقد است که چیزی که به ایشان نیرو و تحمل و قدرت روی پا ایستادن و مقاوم بودن و سربلندی بخشیده، حمایت همه جانبه ی پدر ایشان از ایشان است. پدر او روحش آزاد و زنده است و به همه امور زندگی او آگاهی دارد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۱:۰۰
diyara

diyara : سلام روز بخیر.خواب دیدم یە گلە اسب تو کوچە مون بود،مسابقەی اسب سواری بود،تعدادی ازاسبها خیلی زیبا بودند و من با خودم می گفتم کاش یکی از اینا مال من بود وتو مسابقە شرکت میکردم.با شورو هیجان بە اسبا نگاە میکردم ناگهان یکی از اسبا دم در خونە مون بهمون حملە کرد ومن با یک چوب دستی اسب را دور کردم وبە مادرم میگفتم کە بیا داخل خونە وبعد دروبستم ولی صاحب اسب با دادوفریادوفحش اومد و میگفت کی اسبم رو زدە،یکی از دخترای همسایمون با انگشت خونە ی مارو نشون دادومنم عصبانی شدم وبا اینکە می ترسیدم درو باز کردم وشروع بە فحش دادن بە همسایمون کردم،بعد صاحب اسب کە یە مرد بود سکتە کردوخانوادش با زور تا دم حیاط خونە مون وارد شدن و منو تهدید میکردند.بعد دوبارە دیدم دنبال اسبا و مردم راە میرم ولی متوجە شدم کە ردیف های اخر حیوانات کوچکی مثل جوجە بودند،بعد از خواب پریدم.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲:۱۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. برای پیش رفتن در زندگی شما نیاز به انگیزه و قدرت دارید و امیدوار هستید که بتوانید باور کنید که در تلاش هایی که برای رسیدن به اهدافتان می کنید پیروز خواهید شد. شما تا اندازه ای احساس مظلوم بودن یا بی کفایتی می کنید و فکر می کنید که از پس موفقیت بر نمی ایید. بنابر این نمی خواهید آرزوهای بلندی برای خودتان وضع کنید چون می ترسید که شکست بخورید. شما معمولا با جماعت پیش می روید و یک پیرو هستید در حالیکه باید یاد بگیرید که خودتان فکر کنید و تصمیم گیری کنید. البته به خودتان صرفا یک پیرو نمی گویید بلکه خودتان را ترسو خطاب می کنید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۹:۰۱
Mehrsa

Mehrsa : سلام وقت شما بخیر , خواب دیدم یه جایی هستم که یه گله اسب با سرعت به طرفم میان یه نفر پیشم بود اون فرار کرد من میترسیدم که بهم حمله کنن اما هیچی بهم نشد و بهم نخوردن

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵:۰۵
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما ممکن است به خاطر احساس آزادی شما و نبود مسئولیت و وظیفه در زندگیتان، مدتی سردرگمی را احساس کنید و یا اینکه احساسات شما غیر قابل کنترل شده و نمی توانید روی فکرتان درست تمرکز کنید ولی به هر جهت اجازه نمی دهید که تنبلی یا عدم تمرکز زندگی تان را خراب کند. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۴:۵۳
Fofo

Fofo : سلام خسته نباشید مادرم خواب دیده که من یه اسب قهوه ای مایل به قرمز دارم که با پدرم مشغول تمیز کردنش هستیم و منتظریم مشتری بیاد بفروشم.اسب زیبایی بوده.فقط همینو دیده دیگه بعدش چی شده ندیده

پاسخ
لینک۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۸:۲۲
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. شما اخلاقتان خوب است و می توانید زندگی با ثباتی برای خودتان بسازید و احساساتی و پر شور هستید و سعی می کنید رفتارتان خوب باشد تا بعدا بتوانید با کسی ازدواج خوبی داشته باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۸:۵۸
Maryam

Maryam : سلام خانم هراتی عزیزم.من خواب دیدم که تو دشت بودم کنارش یه اسطبل بود که جایگاه نشستن ادما هم داشت .اونجا شوهرم رو دیدم که خیلی جوانتر از الان شده بود و خیلی هم خوشحال و خندان شاید یه جوان ۲۵ تا ۳۰.اونجا چن تا اسب هم بود یادم نیست مال شوهرم بود یا مال هردوتامون.به من توجهی نداشت و در عوض به یه خانم جوانی که باریک اندام بود وشاید حدود۲۰ ۲۵ سن داشت حرف میزد روی جایگاه ها .اون زن یه بچه هم داشت انگار.من کنار اسبها بودم دیدم دوتا پسرخاله و شوهرخالم هم از راه اومدن و سرک کشیدن ببینن شوهر من چه شکلیه.کنار ستون مابین سقف و دشت بابام هم ایستاده بود و اونارو نگاه میکرد .اونا سرک کشیدن رفتن .منم اومدم برم ولی دلم یه جوری بود.بعدش احساس کردم فرداشده و من از اون خانم در حالیکه اسب رو تو دشت تعلیم میداد پرسیدم دیروز شوهرم با شما وقتشو گذروند متظورم کل شب وروز بود و اون گفت آره . و به خودم گفتم پس شوهرم احتمالا اونو خیلی دوست داره و یه ذره از بی مهری و خیانت شوهرم دلم گرفت.البته اون خانم انگار یه چیز طبیعی براش اتفاق افتاده کاملا عادی بود .ممنون میشم که با توجه به زندگیم برام تعبیر بفرمایید شاید در تصمیم گیری جداییم پیامی داته باشد.

پاسخ
لینک۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳:۵۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شوهر شما از خودش خامی و بی تجربگی نشان می دهد و با احساساتش صاف و صادق نیست. همسرتان به فکر جمع کردن مال و راه اندازی یک کار جدید است - آن خانم ثروتی است که او به آن فکر می کند. شما آرزوهای خودتان را دارید و او هم آرزوهای خودش را و فامیل می خواهند از کارتان سر در بیاورند و پدرتان مراقب و محافظ شماست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۱:۵۹
مریم

مریم : سلام خانم هراتی..من امروز صبح خواب دیدم در کوچه خونمون راه میرم و یه برف زیبا با دانه درشت شروع به باریدن گرفت و بعد رفتم خونه ....خونه مامان بزرگم اینا یه باغ کنار خونشون دارن که از قدیم وقف امام حسین بوده و متولیش بابا بزرگم بوده ..حالا نمیدونم خونه خودمون بود یا مامان بزرگم یه دفعه دری که به این باغ باز میشه باز کردم و همینجوری داشت برف قشنگی میومد یه دفعه تو باغ رود خانه ایی باز شد آب زلال و زیبا داشت میومد یه دفعه یه اسب سفید قشنگ رویایی با یال های سفید پر و خیلی بزرگ اومد طرفم....ابرهای خیلی قشنگ و سفید تو آسمون اومد ...اصلا یه صحنه زیبای رویایییی شد این باغ....که خاستم عکسشو بگیرم که بیدار شدم..میشه تعبیرش بگید

پاسخ
لینک۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۴۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. ثروت و موفقیت زیادی به زندگی شما راه می یابد. به برکت دعای امام حسین ع برای شما که ازسالیان قبل همه متوسل به ایشان می شده اید که برایتان دعا کنند، خوشبختی و موفقیت بسیار بسیار بزرگ و آرمانها و هدف های بسیار بالایی به زندگی تان می آید که شما بسیار خوشبخت خواهید شد. شما پاکدامن هستید و شانس و کامیابی و خلوص و شخصی پاکدامن هم به زندگی تان می آید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۶:۲۰
2020

2020 : سلام روزتون بخیر،
عیدتون هم مبارک باشه، ان شاالله سال خوبی داشته باشید.
خواب دیدم داخل یکی از مجتمع تجاریهای شهرمون هستم و با خواهرم وارد آسانسور شدیم و میخواستم بزنم روی طبقه 15 و با یکی دیگه از خواهرام قرار داشتیم (دقیق نمیدونم 15 بود یا نه اما یادم میاد هر چی می زدم روی یکی از دکمه ها اصلا نمیشد) و من هم زدم روی طبقه 19 (بازم دقیق یادم نیست دقیق 19 بود یا نه اما یادمه دو طبقه بالاتر بود یا 17 یا 18 یا 19) گفتم عیبی نداره 2 طبقه میایم پایین با پله برقی. با خواهرم از آسانسور اومدیم بیرون و داخل طبقات دنبال سرویس بهداشتی میگشتیم توی این طبقه نبود با پله برقی اومدیم پایین و یک محوطه با آبشار توی این طبقه می دیدیم و بعد نمیدونم از پله رفتیم بالا یا اومدیم پایین، اما با خواهرم رفتیم سمت شیشه و یک منظره فوق العاده زیبا و سرسبز پر از درخت و سرسبزی می دیدیم و این منظره توی یکی از خیابانهای شهرمونه و ربطی به این منطقه نداشت و ما خیلی از طبیعت خوشمون اومده بود و داشتیم لذت می بردیم و بین این طبیعت یک کاروانسرای متروکه وجود داشت و ما داشتیم از این زمین حرف میزدیم و حتی بین این محوطه یک اسب قهوه ای روشن می دیدم. بعد یک قسمت از خوابم خواهرم را می دیدم که با یک اسب قهوه ای روشن، افسارش را گرفته بود و داشت اسب را قدم میبرد و همین طوری که قدم می برد اسب را به دیوار کاهگلی میزد و من میگفتم الان بدن اسب زخمی میشه البته یکمی اسب شیطون بود...

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱:۳۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. سال نوی شما هم مبارک. شما می خواهید به همراه خواهرتان در زندگی سریعا پیشرفت کنید و مشکلات زندگی تان خیلی زود حل و فصل شده و شرایط سخت برای شما از بین برود ولی هر کاری می کنید موفق نمی شوید که مشکلاتتان را حل کنید. شما سعی می کنید که ایمانتان را قوی کنید و روحیه تان را بالا ببرید. سعی می کنید مسئولیت پذیر باشید و از دروغ و فریب و خوخواهی ها دوری کنید. سعی می کنید که استقلال داشته باشید و پای حرف و عملتان بایستید. سعی می کنید بر کشمکش های شخصی تان غلبه کنید. شما می خواهید از غم ها رها شوید و به خاطر همین با سختی ها مدارا خواهید کرد و تحمل می کنید تا به هدفتان برسید. چشم انداز بسیار وسیع و امید بخشی نسبت به آینده تان پیدا خواهید کرد و درکتان بسیار بالا می رود و به امنیت خاطر می رسید. بعد از این شما به اهداف قدیمتان فکر خواهید کرد و اینکه همه کارهایتان را خودتان به تنهایی انجام می دادید. خواهرتان با کسی ازدواج خواهد کرد که بسیار خوش اخلاق و ارام است و گاهی برای او از ناراحتی های گذشته اش صحبت خواهد کرد و درددل می کند البته شما با این کار خواهرتان موافق نیستید که از بدبختی های گذشته برای همسر آینده اش بگوید چون اثر منفی روی او می گذارد و باعث استرس و نگرانی او می شود. به هر جهت او زیاد به حرف شما گوش نمی دهد. شاید هم زندگی به کام خواهرتان بسیار رام و خوب و خوش بیاید که همه حسرت او را بخورند ولی باز خواهرتان گاهی از گذشته تلخ خودش خواهد گفت که شما از این کار خوشتان نمی آید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۹:۳۱
zeinab

zeinab : ممنونم فقط اینکه چون من تو خواب هم میدونستم رانندگی بلد نیستم دوست پسرم خودش پشت فرمون نشست.و اینکه من قبل خواب گفتم خدایا دلم میخاد بدونم با دوس پسرم ازدواج میکنم یا نه؟ آیا این خواب معنیازدواج هم میده؟ ممنونم از شما

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۴:۱۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : دوست عزیز من هر بار که شما کامنت میگذارید و چیزی را عوض می کنید که قبلا ننوشته اید مجبور می شوم نه تنها دوباره خوابتان را بخوانم بلکه باید چیز دیگری اضافه کنم. اگر چیزی در خوابتان باشد که قابل تعبیر باشد بی شک خودم آن را برایتان می نویسم و هر وقت چیزی مشخص نباشد و با تردید مواجه باشد به هیچ وجه برایتان وعده الکی و سرخرمن نخواهم داد. بنده بنا به نوشته های شما خوابتان را تعبیر می کنم و علم غیب هم ندارم. شما اول ننوشتید که او پشت فرمان نشسته. الان که میگویید اگر شما هم با او بودید، احتمالا با هم ازدواج خواهید کرد. اما بیشتر از این از خوابتان معلوم نیست عزیزم. بابت این توضیحات اضافه و وقت بنده و همینطور از انجایی که قبلاهم در تعبیر کفش کامنت داشته اید یک حق خواب از شما کسر شد. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰:۰۶
zeinab

zeinab : عذر میخام ادامه خوابم دیدم دوست پسرم برام ی ماشین پژو ۴۰۵ تقریبا مشکی خریدم.عذر میخام این تکه رو فراموش کرده بودم بگم

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷:۰۶
zeinab

zeinab : سلام.من دیشب قبل خواب درباره ازدواجم دعا کردم و گفتم خدایا خودت درستش کن و خوشبختم کن.خواب دیدم از ی کوه با چن نفر دیگه بودیم رفتیم بالا .من یهو دیدم ی عالمه سرسبزی و گلای قرمز خوشرنگ و بلند هست بعد ی عالمه اسب سفید ولی ی کمی مایل ب خاکستری بود ک اسب هاهرکدوم صورتشون با هم فرق داشت ولی خیلی زیبا بودن و داشتن تو اون طبیعت میگشتن. انگار اسبا صورتشون خوشحال بود.بعد خواب دیدم انگار ی مراسم عروسی بود ولی جزئیاتش یادم نیس فقط یادمه من ی جای خوابم سبزی خوردن چیدم ب یکی از دوستام دادم.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۴:۱۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما با چالش های زیادی در زندگی مواجه می شوید و بسیار بسیار خوشبخت خواهید شد. به تمام آرزوهایتان می رسید ولی باید کاملا خودتان را به دست خدای بزرگ بسپارید و به دوستتان هم امید خواهید داد و زندگی او هم خوب می شود. دوست پسرتان کنترل زندگی تان را به شما خواهد بخشید. رنگ مشکی آن شاید حاکی از این باشد که او شما را ناراحت می کند ولی این به نفع شماست. البته در این بخش از خواب تعبیر می تواند اینطور هم باشد که او باعث خواهد شد که شما افتخار و عزتتان بالاتر برود. توکلتان به خدا باشد و هر چه او برایتان پیش آورد را با آغوش باز بپذیرید. چون خوشبختی شما دست خدای بزرگ است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲:۵۳
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت