کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه و پنج شنبه کلا بسته است. سایر روزها از ساعت 12 شب تا 17 عصر فعال است.باشه

یوتاب گلچینی از بهترین ها

تعبیر خواب انگشتر

اگر کسی ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته، و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد. اگر کسی انگشتری خود را گم کرد، مالی را از دست می دهد. اگر انگشتری اش در زیر پایش له شد، در اثر سهل انگاری، خیر و منفعتی را از دست می دهد. اگر ناگاه نگاهش به انگشترش افتاد و آن را بدون نگین دید، کاری را در پیش خواهد داشت که منفعتی برایش ندارد.

اگر انگشترش را در جایی گذاشت و رفت و بازگشت و دید که دزد انگشترش را برده، از وی مالی به هدر می رود. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد، بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و به شما باز پس داد، خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشید از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد. داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است. دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.
حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتری ببیند، به او خیر و نیکی خواهد رسد. گرفتن انگشتر از کسی در خواب، به فراخور توانایی و استحقاق آن شخص است به این صورت که اگر کسی لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد و اگر توانگر باشد، به انداره قیمت انگشتری، مال یابد. اگر ببیند که در مسجد یا در نماز، کسی انگشتری به وی داد، آن شخص زاهد و عابد است. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود. اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد. اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود، قوت و توانائی یابد. اگر ببیند از برنج یا مس است، از مردمان بی اصل منفعت یابد. اگر ببیند که بلور است، از مردم عامه چیزی به او رسد. اگر ببیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر را نپذیرفت، زنی به نکاح بخواهد و آن زن نپذیرد. اگر ببیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او کم شود یا فرزند یا همسرش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: دیدن انگشتر نشانه افتخار و آرامش است. گم کردن آن به معنی جدایی، یافتن آن به معنای اختلاف، دریافت کردن آن به معنی دام و تله، انگشتری گرانقیمت، نشانه ازدواج موفق و خرید انگشتر تعبیرش نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر نقره

داشتن، پیدا کردن و خریدن انگشتر نقره، به رسیدن به ثروت پایدار و مالی ماندنی تعبیر شده است.
اگر زنی که حامله است خواب ببیند که صاحب انگشتر نقره شده است، صاحب فرزند دختر خواهد شد. همینطور است اگر مردی که همسرش باردار است، خواب ببیند که انگشتر نقره بر دست دارد، تعبیرش این است که همسر او دختری به دنیا خواهد آورد.

اگر کسی در سن ازدواج باشد و خواب ببیند که انگشتر نقره به او دادند، با کسی ازدواج می کند که برای او می ماند و زندگی با ثبات و پایداری خواهند داشت.

    امام صادق (ع) می فرماید: انگشتری نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است:
  1. مملکت،
  2. زن،
  3. فرزند،
  4. مال.

تعبیر خواب نگین انگشتر

نگین انگشتر نشانه منفعت و سود دارنده نگین در خواب است. اگر خواب ببینید که انگشتری دارید که نگین زیبایی دارد، به منفعتی بزرگ خواهید رسید.

اگر ببینید که نگین انگشتر خود را گم کردید، ولی انگشتر همچنان در دستتان است، از سمت خود معزول می شوید و موردی پیش می آید که اعتبار سابق را نخواهید داشت. اگر ببینید که انگشتری را با نگین آن گم کردید، کسی را از دست می دهید و این به معنای مرگ آن شخص نیست. گم کردن انگشتر، می تواند به معنای به هم خوردن دوستی و یا جدایی در رفاقت و ازدواج تعبیر شود. بسته به اینکه چه انگشتری را گم کنید، تعبیر آن متفاوت است.

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند. اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگین داری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند. اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه
داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز
داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر حلقه ازدواج در خواب منوط به اینکه این حلقه از چه جنسی است و نگین دارد یا ندارد، یا آن نگین از چه جنسی است، می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. برای انگشترهای با نگین های متفاوت و جنس متفاوت، جداگانه در بخش تعبیر خواب انگشتر و نگین توضیح داده شده است.

اگر کسی که مجرد است خواب ببیند که به او حلقه ازدواج دادند، یا خودش حلقه ازدواج برای کسی می خرد، تعبیرش ازدواج کردن و رسیدن به کسی است که آرزویش را دارد. اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید، کدورت و ناراحتی بین شما و همسرتان به وجود خواهد آمد.

اگر خواب ببینید که حلقه ازدواج شما شکست، یا آن را از شما دزدیدند تعبیر آن جدایی و فاصله بین شما و همسرتان است.
اگر خواب ببینید که همسر شما به شما حلقه ازدواج داد، بین شما صمیمیت و صفا به وجود می آید.

تعبير خواب انگشتر طلا

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ
اگرزنی خواب ببیند که در دست چپ انگشتری از طلا دارد، شوهرش به او وفادار است. اگر دختری خواب ببیند که انگشتر طلا در دست چپ او کردند، برای او خواستگار می آید.
اگر مردی خواب ببیند که در دست چپ خود انگشتر طلا کرد، پنهانی و بدون مشورت با کسی به کاری مبادرت می کند که برای او مشکل و ناراحتی پیش می آورد.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.
اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.
اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.
از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:
لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۱۰ خط (معادل ۱۰ خط موبایل) باشد، به ازای هر ۱۰ خط یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

410 دیدگاه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت

تارا

تارا : سلام خانم هراتی،

گفتم شاید خوابم به همین قضایا مربوط باشه.

پاسخ
لینک۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۰۹:۴۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما و مادر و خواهرتان امیدوار هستید که در زندگی تان پیشرفت کنید و به موفقیت برسید ولی نمی دانیدکه آینده چه خواهد شد و از این رو، نمی دانید که کدام کار و هدف را دنبال کنید و با موانع زیادی برای رسیدن به اهدافتان مواجه هستید. ولی زمینه ی رشد و ترقی در زندگی شما فراهم شده و شما می توانید کم کم در زندگی تان بالا بروید و پیشرفت کنید. انرژی منفی و یاس و ناامیدی به خاطر تجارب گذشته تان شما را دنبال می کند و شما با این وجود سعی می کنید که مثبت اندیش باشید. شما نیاز مبرمی به حمایت و امنیت دارید تا اندازه ای که ممکن است خودتان را از دیگران ایزوله کنید و یا در حالت دفاعی قرار بدهید و از مسائل زندگی روزمره فرار کنید. شما یک فرصت بزرگ و سود آور را از دست داده اید و اجازه داده این که این موفقیت و نفستان، شما را از دیگران جداکند. شما گشایش کار خواهید یافت و خواهید توانست به امنیت برسید و دستاوردهایتان را بشناسید و کسب افتخار کنید. شما زیادی حساسید و احساس می کنید که از رسیدن به خواسته هایتان منع شده اید، اما تمایل دارید که اجتماعی تر و با انرژی تر باشید و پیشرفت آرام، مداوم و ثابتی به سمت اهدافتان خواهید داشت. شما به اهدافتان متعهد هستید و شخصیتی زیبا، فروتن، ثروتمند، خردمند ولی منزوی داریدو از تماس با دیگران پرهیز می کنید. نیاز دارید که بیرون بروید و به خواسته هایتان و تمایلات قلبی تان دست یابید و زندگی را تجربه کنید. مادر و خواهر شما هم مثل شما هستند و نیاز به امنیت و حمایت دارند و اینکه احساسات واقعی تا را نشان نمی دهید. سعی کنید که افکار منفی و ناامیدی را کنار بگذارید و به وساوس شیطانی گوش ندهید. اگر کسی را دوست دارید به واسطه ی همانهایی که به خواستگاری تان آمده اند، یا از هر طریقی که صلاح می دانید با او تماس بگیرید و بگویید که او را با کسی دیگر اشتباه گرفته بودید. خداوند به انسان عقل داده و زبان داده تا حرفش را بزند. انزوا بس است!!! نهایت کار این است که به شما بگویند موفق نمی شوید به این آقا برسید؟ مگر الان که صبر کرده اید و او از احساستان خبر ندارد، موفق هستید؟ شانستان را امتحان کنید. به شما این امکان داده شده. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۵:۳۸
ماه چهره

ماه چهره : ممنون.اینکه آیه رو یه صورت برعکس میدیدم اشکالی نداشت؟و اینکه افزایش تعهد من به همسرم ایا معنیش بچه دار شدن میتونه باشه؟

پاسخ
لینک۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۰:۵۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : آینه به این اشاره دارد که شما تصویر ذهنی تان را نسبت به خودتان درست برداشت کنید. شما باید مطابق خواست همسرتان رفتار کنید اگر این معنی اش بچه دار شدن است و او اینطور می خواهد بله.

پاسخ
لینک۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۵:۵۹
ماه چهره

ماه چهره : سلام طاعاتتون قبول حق ان شالله
دیروز صبح ساعت ۱۰/۳۰خواب دیدم
در یک ماشین صندلی عقب با همسرم نشسته بودیم،من یک انگشتر جواهر در دست چپم انگشت حلقه بود (در واقعیت ندارمش)با نگین سبز گرد و خود انگشتر هم طلای زرد بود،یک دستبند طلای سفید که در واقعیت ندارمش و یک دستبند دیگه ست با نگین انگشترم هم در دست چپم بود .به همسرم نشون دادم گفتم این قشنگتره یا انگشتر دست راستم که نگینش قرمزه؟همسرم گفت خب این جواهره اصلا نمیشه با اون مقایسه کرد،اون قرمزه سنگ بی ارزشه(فکر میکنم گفت سنگ عقرب هست!نگینش شبیه قلب بود و زیاد نگین داشت انگار)و هر وقت پول دستم اومد نگین هاشو برات عوضش میکنم و جواهرشو میخرم،صحنه عوض شد و در اتاق خانه با مادر و خواهرم بودم،باز داشتم انگشتردست چپم رو به مادرم نشون میدادم،اینبارهم جواهر بود انگشتر و در واقعیت ندارمش.خود انگشتر طلای سفید بود و‌ روی انگشتر مربع شکل بود.نگین نداشت و بجاش انگار این قسمت مربعی روش حالت یک شیشیه کشیده شده بود و نور زرد ملایم و زیبایی هم زیرش داشت.و در فضای زیرش یک ایه قرآن نوشته شده بود و من که دستم رو دراز کرده بودم به مادرم نشون بدم تصویر برعکس ای اون آیه رو میدیدم مثل حالتی که یک نوشته رو جلو اینه بگیریم،و پیش خودم میگفتم باید انگشتر رو روبه روی خودم بگیرم تا بتونم بخونم.بسم الله الرحمن رحیم رو میتونستم راحت‌تر حدس بزنم ولی بقیه ش یا آیت الکرسی بود یا ان یکاد که در خواب متوجه نشدم دقیقا کدوم یکی هست؟مادرم گفت چه نور زرد قشنگی داره این انگشتر؛سلیقه همسرت خیلی خوبه.و به خواهرم میگفت ببین چه قشنگه.(انگشتر،جواهر و قیمتی بود)

پاسخ
لینک۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۰:۳۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. عشق همسرتان به شما خیلی بیشتر خواهد شد و شور و شوق آتشینی در رابطه ی شما برقرار خواهد شد. شما نسبت به او متعهد تر خواهید شد و همسرتان دوست ندارد که شما خوشی های زودگذر و موفقت یا مسئولیت ها و تعهدات بی پاداشی را بپذیرید بلکه برای شما بهترین آرزوها را دارد. او اگر از بیرون خیلی احساسی به نظر نرسد و رفتاری خشک داشته باشد اما از درون مهربان است و موفقیت را برای شما طلب می کند. شما با نور ایمانتان در پناه خدای بزرگ مصون و محفوظ خواهید ماند و تمام کارهایتان را در هر زمینه ای با حمایت و لطف خداوند انجام خواهید داد. تشکر از همراهیتون

پاسخ
لینک۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷:۵۵
Mahnaz

Mahnaz : سلام وقت بخیر من چند روز پیش خواب دیدم پسری که باهاش دوست بودم نامزد کرده البته تو واقعیت هم نامزد کرده بعد برای خرید نامزدی کرده بودن آمدن خانه قدیمی پدر من همه خرید لباس عروس ونشون دادن ولی لباس داماد نبود بعد حلقه داماد رنگ سیاه بود مثل طلای سیاه خیلی سنگین داماد تو دستش کرد به من نشون داده ولی حلقه عروس تو خواب ندیدم این یعنی چی تعبیرش

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۶:۳۰
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. او به شما فکر می کند و احساس خوشبختی ندارد. رفتار او با نامزدش صحیح نیست و می خواهد از او جدا شود. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۹:۲۰
حریر

حریر : سلام وقتتون بخیر.خواب دیدم دارم خونه عمه بابام ک فوت شدن را تمیز میکردم وقتی کارم تموم شد دیدم پسر دوست بابام وایساده بود من داشتم در مورد خونه عمه م واسش توضیح میدادم ک قبلا اینجوری بوده حالا اینجوری شده،دیگه رفتم خونه خودمون تو مسیر راه یه انگشتر طلادیدم وقتی بلندش کردم یه شناسنامه زیرش بود با خودم گفتم اینا مال کی هستن؟برداشتمشون و به راهم ادامه دادم یه کم ک جلوتر رفتم یه کیک کاکائویی با دوتا شکلات دیدم اوناروهم برداشتم و رفتم خونه،همش داشتم از خودم میپرسیدم اینا مال کی هستن؟ممنون.

پاسخ
لینک۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۰:۴۹
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر. روحشان شاد. شما برای شادی روح او فاتحه می خوانید تا خدای مهربان او را بیامرزد. خودتان متقابلا با دعای خیر او در زندگی تان گشایش کار پیدا می کنید. انشالله موفقیت و هویتی تازه و عشق و لذت از زندگی و خوشی های زیاد خواهید یافت و به هدفتان می رسید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۸:۱۰
mehrnaz

mehrnaz : سلام من در خواب دیدم در انگشت حلقه دست راستم، یک انگشتر طلا با یک تک نگین بزرگ بود.و در انگشت وسطی دست چپم از این حلقه هایی که جفتند و روشون نوشته داره از جنس نقره بود.ممنون میشم تعبیر دقیقش رو بهم بگید

پاسخ
لینک۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۰۲:۳۱
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما خودتان را شخصیت موفقی می دانید و نسبت به انجام کاری که به شما واگذار شده، متعهد هستید و سعی می کنید که در حفظ و پیشبرد کارتان موفق عمل کنید و بدرخشید. شما سعی می کنید که با تمام احساستان به مسئولیت هایتان متعهد باقی بمانید. کارایی تان را تقویت کنید، با ملاحظه تر باشید، محتاط تر عمل کنید، مسئولیت پذیر تر و سخت کوش تر باشید. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۹:۴۰
Rozz

Rozz : سلام وقت بخیر خواب دیدم تو خیابون بودم یادم اومدکیفم رو که طلا وپول توش بود جا گذاشتم رفتم اونجایی که جا گذاشتم مثل رستوران تو یه ترمینال بود دیدم کیفم دست یه خانومه گفت کیفتو جا گذاشتی تودلم گفتم اگه چیزی برداشته باشه نمی فهمم خواستم کیفمو بگیرم طوری که نبینم توی کیفم چیزی برداشت گذاشت توی کیف خودش دست کردم تو کیفش تا ازش پس بگیرم دیدم یه انگشتر بزرگ با نگین بزرگ فیروزه به شکل اشک دورش پر از نگین الماس مانند بود طلا نبود نقره بود تعجب کردم چون انگشتر رو قبلا ندیده بودم ولی مال من بود برداشتم وبازم تو کیفش گشتم دوسه تیکه طلا که گوشواره آویز هم بود دیدم و برداشتم سرزنشش کردم شرمنده بود بهش گفتم بازم دوستت دارم و از اینکه باهات آشنا شدم پشیمون نیستم خدافظی کردم پسرم رو با ماشین دیدم سوار شدم دور زد جلوی خونه ی همون خانم ایستاد رفتم تو یادم نمیاد چکار داشتم ولی اون با خانوادش تو حیاط نشسته بود موقع خدافظی زنی که زن داداش اون خانوم بودصدام زد ویه گردنبند طلا بهم داد گفت اینم توی کیفش بوده بازم تعجب کردم گردنبند رو ندیده بودم ولی مال من بود گرفتم ورفتم

پاسخ
لینک۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۹:۳۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. شما احساس می کنید که در زندگی تان متضرر شده و یا از جهاتی باخته اید و دنیا به شما ظلم کرده است. اما شانس به شما رو می آورد. تمام ضررهایی که از قبل کرده بودید جبران خواهد شد. انرژی و قدرت و توانیتان افزایش خواهد یافت. موفقیت های بسیار زیادی یکی پس از دیگری به خاطر تعهداتی که نسبت به انجام کارهایتان دارید، به زندگی تان راه خواهد یافت. نصایح ارزشمندی می شنوید که باعث می شود که پیشرفت بیشتری در زندگی تان کنید و خواسته هایی که از گذشته داشتید ولی سرکوبشان می کردید را دوباره می توانید داشته باشید و آرزوهایتان را عملی کنید. شانس به شما رو آورده است. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵:۵۹
Rozz

Rozz : سلام دو بار خواب فرستادم ارسال نمیشه علتش چی هست؟

پاسخ
لینک۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۵:۴۴
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. در نوبت هستید تا زمانی که پاسخ ارسال نشود شما قادر به دیدن خوابتان نیستید.

پاسخ
لینک۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۱:۳۴
Sepide

Sepide : ببخشید خانم هراتی هم یادم رفت بگم مجردم و هم اینکه نتم گیر کرد دوبار ارسال شد شرمنده که اسباب زحمت زیادی شدم براتون.

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۷:۱۷
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : استدعا می کنم.

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۱:۵۹
Sepide

Sepide : عرض سلام و ادب همراه با آرزوی سلامتی هر وقت حوصله داشتین تعبیر کنین تشککککر.

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۰:۳۳
فریبا هراتی

فریبا هراتینویسنده یوتاب : سلام. تشکر عزیزم. شما می خواهید به اهداف بلندی که برای خودتان وضع کرده اید برسید؛ خواسته هایتان را بدست بیاورید، ازدواج کنید و نشاط و انرژی مثبت به زندگی تان راه پیدا کند. شما گشایش کار خواهید یافت و با کسی که به ظاهر سرد و خشک و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد، آشنا خواهید شد. او خیلی برای شما قید و بند خواهد گذاشت و شما یک بار از او خسته می شوید و رابطه تان شکرآب خواهد شد. اما بعد ارتباط شما با او قویتر خواهد شد و تعهد و عشقی آتشین نسبت به هم خواهید یافت. شما حرفهای بد را از گوشتان دور می کنید و به خاطر مسائل منفی که می شنوید، از ارتباط با او دست نمی کشید. دنیا به شما رو خواهد آورد و به موفقیت های بسیاری خواهید رسید که آرزوی هر کسی داشتن این موفقیت هاست. تشکر از همراهیتون.

پاسخ
لینک۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰:۴۹
ادامه

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید. ورود عضویت